Ple ordinari 29 setembre 2022

Divendres, 21 d'octubre de 2022 a les 11.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº9 /2022 del Ple, corresponent a la sessió del dia 28/07/2022.
2. Presa de possessió de la Sra. Mercè Falguera Ríos, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant de la formació política de la Candidatura d'Unitat Popular de Cardedeu (CUP-AMUNT).
3. Donar-se per assabentat de l'adscripció de la nova regidora al grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 23/09/2022:
4. Declarar deserta la licitació de la concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase, situat al carrer Llinars nº 61  
5. Liquidació del contracte i devolució de la garantia del lot 1 del contracte administratiu de la “Gestió del servei públic de les escoles bressol municipals Can Serra i el Daus de Cardedeu”, adjudicat a l’empresa Puericultura Cardedeu, SCCL. 

II. MOCIONS:
Moció no dictaminada a la Comissió Informativa:
6. Moció en defensa d'una formació professional digne i de qualitat per garantir-ne l'accés a tot l'alumnat, que presenta el grup municipal d'En Comú Podem (ECP).   

III. PART DE CONTROL:
7. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 29 a 33/2022.   
8. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/849 al 2022/1030.   

9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.10.2022 | 11:15