Ple ordinari 29 novembre 2018

Dimarts, 15 de gener de 2019 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió núm. 9/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 25/10/2018.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 22/11/2018:

2. Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes.

3. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Associació de municipis i entitats per a l'aigua pública (AMAP) i els estatuts que regeixen l'esmentada associació.

4. Aprovació provisional de la modificació de les fitxes e-30, e-57, e-58 i e-69 del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu.

5. Modificació pressupostària núm. 06/2018. crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

6. Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'exercici de 2019.

7. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2019.

II. PART DE CONTROL:

8. Donar compte els decrets d'alcaldia del núm. 769 al 868.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38 a 42/2018.

10. Informacions diverses.

11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 09:46