Ple ordinari 29 juny 2017

Divendres, 28 de juliol de 2017 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 5/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 25/05/2017.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 22/06/2017:

2. Moció per al reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia celíaca, que presenta el grup municipal d'ERC.

Assumptes no dictaminats a la Comissió informativa:
3. Acordar el desistiment del procediment de licitació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus".

4. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals "Can Serra" i "Els Daus".

5. Modificació pressupostària núm. 6/2017 - crèdit extraordinari.


II.PART DE CONTROL:

6. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 2017/340 al 2017/339.

7. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 19 a 23/2017

8. Informacions diverses.

9. Precs i preguntes.

10. Renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Míriam Nogueras Camero.

11. Renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Calamanda Vila Borralleras.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:27