Ple ordinari 28 març 2019

Divendres, 12 d'abril de 2019 a les 11.45 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Acta de la sessió nº 2/2019, corresponent al Ple ordinari del dia 28/2/2019.

Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 21 de març de 2019:
2. Aprovació de l'Acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020.

3. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu.

4. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2019.

5. Declaració de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex.

6. Aprovació de la sol·licitud del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efectes 1 de gener de 2020.

7. Aprovació inicial del Reglament de Participació ciutadana

II.MOCIONS:
8. Moció en suport al manifest "Eurovelo 8 pel Vallès oriental", que presenten els grups municipals de la CUP i ERC, amb l'adhesió del grup municipal del PDeCAT (CiU).

III.PART DE CONTROL:
9. Donar compte del nomenament de la Jutgessa de Pau titular de Cardedeu.

10. Donar compte de l'aprovació del Pla Local de Salut municipal 2019-2023

11. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia del núm. 2019/146 al 2019/208

12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 8 a 11/2019

13. Informacions diverses.

14. Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 12.04.2019 | 11:39