Ple ordinari 28 abril 2022

Dilluns, 9 de maig de 2022 a les 11.30 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº3/2022 del Ple municipal, corresponent a la sessió del dia 31/03/2022.
 
Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 21/04/2022:
2. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Cardedeu.
3. Modificació relació de llocs de treballs (Abril 2022).
4. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Via Pública de Cardedeu. 

II. MOCIONS:
Mocions NO dictaminades a la Comissió Informativa:
5. Moció sobre l'ús del programa espia de vigilància Pegasus i altres programes equivalents, que presenta el grup municipal En Comú Podem.
6. Moció per la millora i la rehumanització del Sistema Sanitari, que presenta el grup municipal Ciutadans (Cs).  
 
III. PART DE CONTROL:
7. Donar compte del nomenament per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la Jutgessa de Pau Substituta de Cardedeu.
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 12 a 15/2022.
9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia, núm. 2022/296 al 2022/375.
 
10. Informacions diverses.
11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.05.2022 | 11:36