Ple ordinari 26 octubre 2017

Dijous, 14 de desembre de 2017 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 8/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 19/10/2017.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 21/09/2017:

2. Dissolució de l'Institut Municipal de cultura.

3. Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús.

4. Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba".

5. Desestimació del recurs de reposició de la modificació de la relació de llocs de treball

Assumpte no dictaminat per la Comissió informativa:

6. Modificació pressupostària núm. 10/2017. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

II. PART DE CONTROL:

7. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 854 al 937.

8. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local núm. 34 a 38.

9. Informacions diverses.

10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:32