Ple ordinari 25 octubre 2018

Divendres, 23 de novembre de 2018 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió núm. 8/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 27/09/2018.

Assumpte dictaminats a la Comissió Especial de Comptes del 04/09/2018:

2. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2017.

Assumptes dictaminats a la Comissió Informativa del 18/10/2018:

3. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals (aprovació provisional). 

4. Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Expedient 2018/4839.

5. Modificació dels estatuts de la societat mercantil municipal "C-10 Serveis i Manteniments, S.L." 

6. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018.

7. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació de nou regidor.

8. Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor.

II.PART DE CONTROL:

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 33 a 37/2018. 

10. Donar compte els decrets d'Alcaldia núm. 691 al 768.

11. Informacions diverses.

12. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 09:54