Ple ordinari 25 maig 2017

Divendres, 30 de juny de 2017 a les 13.00 h

Ordre del dia

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 4/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 27/04/2017.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 18 de maig de 2017:

2. Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal

3. Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.

4. Acord imposició taxa utilització privativa dependències municipals i aprovació ordenança fiscal

5. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardedeu i de Llinars del Vallès

6. Aprovació de les prescripcions fixades en l'informe d'Adif, respecte la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.

7. Aprovació inici de la licitació de l'expedient de contractació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus".

8. Moció per defensar la baixada de ràtios a favor de la qualitat de l'educació i l'ensenyament públic, que presenten els grups municipals d'ERC i la CUP, amb l'adhesió dels grups municipals de CiU i PSC.

9. Moció per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d'internet de l'Ajuntament de Cardedeu, que presenta el grup municipal del PSC.

II.PART DE CONTROL:

10. Donar compte dels decrets d'alcaldia del núm. 2017/282 al 2017/339.

11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 15 a 18/2017

12. Informacions diverses.

Versió PDF  |   Envia'm

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:39