Ple ordinari 25 juliol 2019

Dilluns, 23 de setembre de 2019 a les 10.00 h

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

 1. ACTA DE LA SESSIÓ Nº 7/2019, CORRESPONENT AL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 3/7/2019.

PROPOSTES DICTAMINADES A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2019:

 1. PRP2019/476   NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN INSTITUCIONS.  
 2. PRP2019/475   NOMENAMENT DE MEMBRES EN ÒRGANS COL.LEGIATS.  
 3. PRP2019/535   COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL I SEGUIMENT DE CADA ÀREA.  
 4. PRP2019/495   APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVER LOCAL.  
 5. PRP2019/456   APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2020. 
 6. PRP2019/536   DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE MAIG DE 2019, D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA TÈXTIL RASE DE CARDEDEU PER A USOS CULTURALS.  
 7. PRP2019/503   APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES FITXES E-82 I E-92 DEL PLA ESPECIAL I CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I URBANÍSTIC DE CARDEDEU.  
 8. PRP2019/519   PRENDRE CONEIXEMENT DE LA CERTIFICACIÓ EXPEDIDA PEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE GRANOLLERS 3, LA QUAL ACREDITA  EL COMPLIMENT DE LA CONDICIÓ IMPOSADA AMB L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 6, CARRETERA BV-5105 DE CARDEDEU, CONSISTENT EN LA CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEL 12% DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ.  

 

II. MOCIONS:

 1. PRP2019/534   MOCIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, QUE PRESENTA ERC AMB EL SUPORT EN LA SEVA PRESENTACIÓ PER PART DE LA CUP, JUNTS, GPC I EN COMU PODEM.  


III. PART DE CONTROL:

 1. PRP2019/541   DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CARDEDEU DE L'ANY 2018.  
 1. PRP2019/558   DONAR COMPTE ELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/267 AL 2019/605 . 
 1. PRP2019/564   DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NºS 17 A 27/2019.  
 1. INFORMACIONS DIVERSES.
 2. PRECS I PREGUNTES.

 

Darrera actualització: 25.11.2019 | 13:22