Ple ordinari 19 octubre 2017

Dijous, 2 de novembre de 2017 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 7/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 27/07/2017.

2. Presa de possessió del Sr. Marc Blanché Xandri, com a nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal de CIU.

3. Presa de possessió de la Sra. Rosario Company Jiménez, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup municipal de CIU.

4. Presa de possessió de la Sra. Montserrat Badia Serra, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup municipal socialista.

Assumptes dictaminats a cec del 27/07/2017 i les comissions informatives del 21/09/2017 i 16/10/2017:

5. Acord de modificació de les ordenances fiscals 2018 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)

6. Aprovació del compte general de l'exercici 2016

7. Ratificació de la proposta per la JGL de 21/09/017, de nomenar a nou membre de la Comissió de patrimoni.

8. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació dels nous regidors i nomenament com a portaveus.

II. PART DE CONTROL:

9. Donar compte del decret d'Alcaldia número 728/2017, de data 07/08/2017, relatiu a la modificació del cartipàs municipal.

10. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 593 al 853.

11. Donar compte del manifest de l'Alcaldia de suport al referèndum 1 d'octubre.

12. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local.

13. Donar compte del canvi de nom del grup municipal de CIU.

14. Donar compte al Ple del nomenament de jutge de pau substitut de Cardedeu.

15. Informacions diverses.

16. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:33