Pla d'Acció Ambiental: Agenda 21 a Cardedeu

AGENDA 21
A la Cimera per a la Terra, que va tenir lloc a Rio de Janeiro el juny de 1992, es va consensuar el document anomenat Agenda 21 , que pretén potenciar els aspectes ambientals com a qüestió prioritària que afecta el creixement econòmic i el benestar dels pobles de la Terra.
L'eix central de la Campanya Europea de Ciutats Sostenibles, que s'inicià arran de la conferència celebrada a Aalborg durant el mes de maig de 1994, va ser l'aplicació a nivell local dels principis de l'Agenda 21. En aquest fòrum, organitzat pel Consell Internacional d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (ICLEI), s'elaborà el document conegut com a Carta d'Aalborg , al que s'han adherit molts municipis europeus i que consisteix bàsicament en el reconeixement dels principis que han de permetre avançar col·lectivament vers la sostenibilitat. La Carta declara la voluntat d'elaborar un pla d'acció local que permeti definir l'estratègia i les actuacions que cal aplicar per avançar cap a models de desenvolupament sostenible i també declara la necessitat de programar l'aplicació del pla i establir sistemes de seguiment de la seva implementació.

PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL DE CARDEDEU
Els objectius generals del Pla tenen com a referència la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d'Aalborg), i es poden sintetitzar en: 

  • Disminuir el ritme de consum dels recursos no renovables
  • Ajustar el ritme de consum dels recursos renovables al ritme de reposició
  • Minimitzar l'emissió de contaminants
  • Mantenir la diversitat biològica
  • Conservar la qualitat de l'aire, l'aigua i el sòl
  • Millorar les condicions de l'entorn urbà

El creuament d'aquests objectius generals amb els aspectes diagnòstics de l'estat ambiental del municipi ha portat a definir uns objectius principals, que es constitueixen en grans eixos estructuradors del Pla d'Acció. Aquests eixos tenen un caràcter integrador, de manera que incorporen accions a realitzar en àmbits econòmics, territorials o de gestió diversos, però que obeeixen al mateix objectiu. Cada un d'aquests eixos constitueix una línia estratègica.

El Pla d'Acció Ambiental de Cardedeu es pot consultar al costat d'aquestes línies.

Darrera actualització: 5.04.2018 | 14:51