Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans assessors, integrats exclusivament per membres de la corporació i sense atribucions resolutòries que tenen per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde/essa, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que exerceixin delegacions.

Correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i denominació d'aquestes comissions, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeïr l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.

Tots els grups municipals tenen dret a formar part d'aquestes comissions en proporció a la seva representativitat i estaran integrades per un nombre imparell de membres. L'alcalde/essa és el president/a de totes elles, no obstant la presidència efectiva podrà ser delegada en qualsevol altre membre de la corporació.

A l'Ajuntament de Cardedeu existeixen les Comissions Informatives següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DEL PLE
Integrada per totes les regidores i regidors de la corporació. És l'única comissió facultada per dictaminar les propostes del Ple.

Calendari de reunions:
• En sessió ordinària el dijous anterior a la celebració del Ple municipal, a les 18:00 hores.
• En sessió extraordinària 48 hores abans de la celebració del Ple municipal extraordinari a les 18.00 hores.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE GOVERNANÇA, SERVEIS GENERALS I MODERNITZACIÓ

Titular: Xavier Orozco

Resta de components:  Xavier Feria (PSC), Jordi Abad (Gent Pel Canvi), Joan Masferrer (ERC), Xavier Orozco (Junts per Cardedeu), Blai Taberner (CUP)

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA D'ECONOMIA, SERVEIS TERRITORIALS I OBRES

Titular: Noelia Cortés Rueda

Components: Noelia Cortés (PSC), Jordi Abad (Gent Pel Canvi), Joan Masferrer (ERC), Ignasi Planas (Junts per Cardedeu), Mercè Falguera (CUP)

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ

Titular: Carme Mallorques Pont

Components: Víctor Serrano (PSC), Jordi Abad (Gent Pel Canvi), Eudald Balcells (ERC), Carme Mallorques (Junts per Cardedeu), Nico Planterose (CUP).

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I ACCÍÓ CÍVICA

Titular: Noelia Moreno Pastor

Components: Noelia Moreno (PSC), Jordi Abad (Gent Pel Canvi), Núria Pujolàs (ERC), Maria Andreu (Junts Per Cardedeu), Blai Taberner (CUP).

Periodicitat: mínim 3 vegades a l’any.
Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS

Titular: Jordi Abad Tremps

Components: Víctor Serrano (PSC), Jordi Abad (Gent Pel Canvi), Laura Dueñas (ERC), Ignasi Planas (Junts per Cardedeu), Mercè Falguera (CUP)

Periodicitat: Un mínim de 3 sessions a l'any

Darrera actualització: 24.11.2023 | 13:11
Darrera actualització: 24.11.2023 | 13:11