Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament de Cardedeu posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis -estatal i autonòmica- de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
Informació publicada
A les pàgines web municipals podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. Així mateix, en el Portal de Transparència també podeu trobar informació detallada sobre el pressupost i indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.
 
Informació no publicada
Quan la informació a la que voleu tenir accés no està publicada en el Portal de Transparència o altres webs municipals, podeu sol·licitar-la a través de formulari específic i així exercir el Dret d'accés a la informació pública.
 
Podeu demanar-nos tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament i també aquella que tenim com a conseqüència de la nostra activitat o en l'exercici de les nostres funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la vostra sol·licitud, si bé poden ajudar a ponderar l’accés quan la publicació de la informació sol·licitada pugui afectar els drets legítims de tercers.
 
Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació us serà lliurada en la forma i el format que ens demaneu:
  • consultant les dades en el lloc on es troben dipositades
  • rebent la informació en suport electrònic o en suport paper per correu electrònic o postal, o
  • recollint la informació presencialment a les dependències municipals
Denegació de l'accés
Només es denegarà l'accés a la informació si cal aplicar algun dels límits o restriccions regulats per les lleis de transparència, és a dir, si comporta un perjudici a:
 
1. La seguretat pública.
2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
4. El principi d'igualtat de les parts en els processos judicial o la tutela judicial efectiva.
5. Els drets dels menors d'edat.
6. La intimitat, i els altres drets privats legítims.
7. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
8. Si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.
 
Termini de la resolució
En el termini màxim de 10 dies, el servei responsable de resoldre es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per informar-la de l'admissió a tràmit de la petició o la derivació a una altra administració. En cas d'admissió, informarà també del nom de la persona responsable de resoldre i el termini previst. 
 
Aquesta comunicació no es realitzarà si la resolució de la petició es produeix en un termini inferior als 10 dies.
El termini màxim per resoldre les sol·licituds és d’1 mes a comptar de la data de registre de la sol·licitud d’accés a la informació pública, tret que es produeixen els supòsits reglats de pròrroga dels terminis. 
 
Efectes del silenci administratiu
Estimatori.
 
La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.
 
El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits legals establerts per tenir accés a la informació pública
 
 
Com es pot tramitar
 
Per Internet
Mitjançant formulari específic a la seu electrònica: https://seu.cardedeu.cat
 
Presencialment
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
c/Doctor Klein, 28 (08440 Cardedeu)
tel. 93 844 40 04
 
Qui el pot demanar
Totes les persones a partir de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.
 
Termini de presentació
Sempre
 
Preu
Gratuït si les dades existeixen en format electrònic o si són consultades en el lloc on es troben dipositades.
L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original podran estan subjectes a contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació. 
 
Recursos administratius
Contra la resolució de la petició de l'exercici del dret d'accés a la informació pública es pot interposar potestativament:
  • Recurs de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes, a comptar des de la rebuda de la resolució, de conformitat amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  • Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) en el termini d’un mes a comptar des de la rebuda de la resolució: https://www.gaip.cat/ca/qui-som/que-es-la-gaip/contacte/
  • Recurs Contenciós Administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar del dia de la recepció de la resolució.

Normativa bàsica

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 37/2007. de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic

 

Servei responsable

Arxiu Municipal de Cardedeu

Pg. Pau Gesa, 62 (08440)

Telèfon: 93 844 40 04 - Ext. 374

Darrera actualització: 4.03.2024 | 13:35
Darrera actualització: 4.03.2024 | 13:35