Junta de Govern Local

La composició, el calendari i les funcions de la Junta de Govern Local van ser aprovades en sessió extraordinària del Ple de 3 juliol de 2019.

COMPOSICIÓ
La Junta de Govern actual està presidida per l’alcalde i la integren les regidores i regidors:

  • Enric Olivé Manté
  • Mercè Falguera Ríos
  • Rafel Caballeria Perrramon
  • Núria Pujolàs Puigdomènech
  • Miquel Pujadas Subiranas

CALENDARI
Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren els dijous, a les 9 h, a l'Ajuntament. Aquestes sessions no estan obertes al públic, excepte aquelles sessions en les que s’especifica en la convocatòria.

FUNCIONS
Les delegades per l’Alcaldia i el Ple:
1. Aprovar despeses dintre dels límits de la seva competència.
2. Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
3. Competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual la durada dels quals no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre i quan l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada.
4. Aprovar projectes i altres documents tècnics descriptius d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el Pressupost.
5. Competència per a la celebració dels contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els seus bens i l’adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes definits en l’article 100.1
de la Llei 9/2017, no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros, així com la venda del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. Queden fora d’aquesta delegació les competències relatives als bens declarats de valor històric o artístic, que la DA 2ª.10 de la Llei 9/2017 atribueix al Ple.
6. Convocatòria de subvencions i qualsevol resolució administrativa derivada.
7. Resoldre expedients de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.
8. Aprovar i modificar de convenis amb altres entitats o persones, públiques o privades.
9. Aprovacions d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament general que no estiguin expressament atribuïdes al Ple, així com les dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
10.Atorgar, denegar, modificar, prorrogar, revocar i declarar caducades les llicències i autoritzacions que no estiguin expressament atribuïdes al Ple.
11.Resoldre expedients sancionadors que no estiguin atribuïts al Ple.
12.Acordar encàrrecs de gestió en favor de la societat C10 Serveis i Manteniments SL, excepte que la competència estigui atribuïda al Ple.

Darrera actualització: 23.12.2022 | 13:32
Darrera actualització: 23.12.2022 | 13:32