JGL 17 juliol 2007

Del 17 de juliol de 2007 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació relació de factures.
 3. Aprovació pagaments diverses.
 4. Llicències urbanístiques.
 5. Desistiment llisència d'obres per construcció de nau sense ús específic, amb emplaçament a la Ctra. Dostrius, núm 254-258 (EXP. 276/06)
 6. Desistiment Llicència d'obres per construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al C/ Biscaia, núm, 29 Bis. (Exp. 168/07).
 7. Desistiment llicència d'obres per construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al C/Torrent Llibre, núm 58. (Exp. 188/07)
 8. Denegació llicència d'obres per instal·lació de rètol, amb emplaçament a l'Av. Rei en Jaume, 1-3, Local (Exp. 375/07)
 9. Denegació llicència d'obres per instal·lació de mòdul prefabricat i tancament de finca, amb emplaçament al C/ Rifanyes, núm. 25. (378/07)
 10. Concessió d'altes i baixes de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública i reserva d'aparcament per l'activitat de construcció.
 11. Modificació dels criteris de llicències d'ocupació de la via pública per taules i cadires.
 12. Contractació de les obres d'adequació del subministrament elèctric als terrenys situats a l'Av. de la Coma com a conseqüència del canvi d'ubicació dels terrenys destinats a la Festa Major a favor de FECSA DISTRIBUCIón ELÉCTICA, S.A.
 13. Contractació de subministrament de cortines per les oficines dels serveis tècnics municipals.
 14. Contractació de les obres de muntatge de fals sostre al menjador del CEIP Germans Corbella.
 15. Contractació del subministrament d'estacions de treball.
 16. Contractació assistència tècnica per a l'adaptació del projecte bàsic i executiu de l'ampliació de la Biblioteca " Marc de Vilalba", al nou codi tècnic de l'edificació i visat.
 17. Contractació de la direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de renovació del clavegueram a l'àmbit de Can Montells.
 18. Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja viària i recollida selectiva de trastos vells i andròmines.
 19. Aprovació de la revisió de preus del contracte de servei del manteniment del verd urbà públic de Cardedeu (zona1).
 20. Aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis del manteniment de l'arbrat públic de Cardedeu.
 21. Denegació de la Llicència per a l'explotació del quiosc situat a la plaça Marc Viader.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:09