JGL 15 març 2010

Del 15 de març de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Altes, baixes i modificacions de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
 6. Contractació del servei per a la direcció facultativa (direcció d'obra, control de qualitat i seguretat i salut) de les obres de millora de clavegueram al carrer Alcoll.
 7. Contractació del servei per a la direcció facultativa (direcció d'execució d'obra i control de qualitat) de les obres del nou accés al Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu i rehabilitació de façana.
 8. Contractació del servei per a la direcció facultativa (direcció d'obra i as built) de les obres del nou accés al Patronat Municipal d'Esports de Cardedeu i rehabilitació de façana.
 9. Contractació del servei per a la coordinació de seguretat i salut (en fase d'execució) de les obres del nou accés al Patronat municipal d'esports de Cardedeu i rehabilitació de façana.
 10. Designació de direcció d'obra i direcció d'execució d'obra de les obres de substitució de la coberta, reforma d'instal.lacions i adaptació per l'accessibilitat al Mercat Municipal.
 11. Designació de direcció d'obra i direcció d'execució d'obra (tècnic únic) de les obres de creació d'una xarxa de nova generació educativa i connexió d'equipaments municipals.
 12. Adjudicació provisional del procediment negociat sense publicitat de la contractació del servei de control de plagues en els edificis municipals i per la desratització del terme municipal de Cardedeu.
 13. Concessió de bonificacions en el rebut de l'exercici 2010 per a l'ús de la deixalleria municipal segons l'ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa d'escombraries i altres residus.
 14. Aprovació de la baixa de la liquidació de l'ICIO a nom d'Antònia Ambròs Planas.
 15. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i Correus y Telégrafos, S.A. per a la prestació de serveis postals i telegràfics.
 16. Acceptació dels fons destinats al finançament dels serveis socials bàsic i dels serveis socials d'atenció domiciliària, dins l'àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
 17. Aprovació del programa de seguretat alimentària de l'Ajuntament de Cardedeu.
 18. Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials.
 19. Contractació del subministrament, instal.lació i configuració del sistema de video-vigilància per les noves dependències policials a l'edifici de Can Borràs.
 20. Adjudicació provisional de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Alcoll al terme municipal de Cardedeu.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:36