JGL 10 setembre 2015

Dijous, 10 de setembre de 2015 a les 13.00 h

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 30/2015 de la Junta de Govern local, corresponent a la sessió del dia 03/09/2015.
Regidoria d'urbanisme i espai públic:
2. PRP2015/1268.- Llicències urbanístiques.
3. PRP2015/1143.- Aprovació de la certificació nº 6 i última de l'obra de renovació d'enllumenat públic i ampliació de la vorera sud del carrer Llinars, entre els carrers Arquitecte Gaudí i Matagalls.
Regidoria d'obres i serveis:
4. PRP2015/1144.- Aprovació de la certificació nº 7 i última de les obres de rehabilitació i reparació d'infraestructures i immobles propietat de l'entitat local afectes al servei públic. Cementiri de Cardedeu.
5. PRP2015/1263.- Aprovació del contracte menor per a les obres de conservació i millora dels camins locals del terme municipal de Cardedeu.
6. PRP2015/1267.- Aprovació del projecte bàsic i executiu de la casa catalogada de l'Arquitecte Manuel Raspall, seu de la Fundació Teresa Oller, amb emplaçament a l'av. Rei en Jaume, nº 18.
Regidoria de Salut Pública:
7. PRP2015/992.- Atorgament de les subvencions a les entitats de salut relatives a la convocatòria per l'any 2015.
Regidoria de formació i ocupació
8. PRP2015/1008.- Aprovació i signatura del conveni de col•laboració i l'addenda per a l'execució del projecte "promoure l'ocupació a l'indústria local" entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Regidoria d'hisenda:
9. PRP2015/1274.- Aprovació de factures relació F/2015/59.


Assumptes inclosos per declaració d'urgència:
10. PRP2015/1193.- Adjudicació del contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar del pavelló municipal d'esports de Cardedeu.
11. PRP2015/1265.- Aprovació de la proposta d'ajut econòmic per la Sra. A.M.S.
12. PRP2015/1256.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de disseny, maquetació i impressió del butlletí d'informació municipal La Vila de Cardedeu.
13. PRP2015/1275.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de manteniment dels aparells i plataformes elevadores dels equipaments municipals de Cardedeu.
14. PRP2015/1285.- Aprovació de la signatura del conveni de pràctiques entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Institut Carles Vallbona, per acollir un alumne de pràctiques d'administració de sistemes informàtics en xarxa.
15. PRP2015/1145.- Aprovació del contracte menor per a la redacció del projecte de reurbanització del carrer Dr. Klein, entre el carrer Sant Ramon i la Ctra. De Cànoves, el carrer Cervantes, entre els carrers Lluís Llibre i Dr. Klein, i la Ctra. De Cànoves, entre els carrers Dr. Klein i Lluís Llibre, al TM de Cardedeu, així com la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut.
16. PRP2015/1157.- Establiment dels preus públics dels cursos i tallers del Casal de la Gent Gran organitzats per la Regidoria de Gent Gran.

Darrera actualització: 25.03.2019 | 11:55