JGL 10 març 2009

Del 10 de març de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Denegació de la llicència d'activitats classificades annex II.1 per fabricació de pintures, amb emplaçament a l'avinguda Catalunya, nº 131. (exp. 540/06).
 6. Aprovació definitiva del projecte de les obres de reurbanització del carrer Diagonal Fivaller i plaça Marc Viader.
 7. Aprovació de la certificació nº 6 de les obres de construcció d'una sala esportiva a l'escola Dolors Granés.
 8. Contractació del servei per a la realització de la coordinació de seguretat i salut d'obres a diferents emplaçaments de Cardedeu.
 9. Contractació del servei de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres d'ordenació del parc de La Serreta.
 10. Contractació del servei per a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de reurbanització de l'avinguda Jaume Campmajor, entre el c/ Llinars i l'avinguda Rei En Jaume de Cardedeu.
 11. Contractació del servei per a elaborar el Pla local de la Gent Gran de Cardedeu.
 12. Adjudicació provisional de les obres de reforma i ampliació de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports.
 13. Adjudicació definitiva del rènting de dos vehicles per a la Policia Local.
 14. Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.
 15. Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família G.C.
 16. Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família K.
 17. Aprovació de la gestió del pagament de les quotes d'escolarització de les escoles bressol.
 18. Acceptació de la despesa dels treballs de reparació i manteniment dels vehicles de la brigada municipal.
 19. Acceptació de la renúncia de l'associació l'Art d'Escriure a la subvenció atorgada l'any 2007.
 20. Aprovació de les bases específiques i convocatòria de subvencions any 2009.
 21. Aprovació del conveni de col.laboració entre els Ajuntaments de Cardedeu, Granollers, Mollet del Vallès i Sta. Eulàlia de Ronçana sobre la xarxa de municipis per a l'educació en comunicació.
 22. Aprovació del preu públic dels cursos d'informàtica.
 23. Aprovació de la licitació i expedient de contractació de la concessió del bar del pavelló d'esports.
 24. Aprovació de la licitació i expedient de contractació de la concessió administrativa de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del quiosc existent a la plaça Joan Alsina de Cardedeu.
 25. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de renovació d'un tram de clavegueram als c/ Àvila i c/ Àragó.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:27