JGL 10 juliol 2007

Del 10 de juliol de 2007 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació relació de factures.
 3. Aprovació pagaments diverses.
 4. Llicències urbanístiques.
 5. Caducitat llicència d'obres per construcció d'estable d'ús particular per a cavalls, amb emplaçament al camí de Sant Hilari, s/n. (exp. 248/06).
 6. Caducitat llicència d'obres per moviment de terres, amb emplaçament al polígon 12, parcel.la 3. (exp. 558/06).
 7. Caducitat de la llicència d'obres per millora de la xarxa de distribució, amb emplaçament a la carretera de Dosrius. (exp. 673/06).
 8. Caducitat de la llicència d'obres de connexió de la xarxa general de clavegueram, amb emplaçament al c/ Amadeu Vives, núm. 18.
 9. Caducitat de la llicència de parcel.lació de finca amb emplaçament al c/ Les Pinedes, c/ Canigó i c/ Francesc Camprodón. (exp. 329/07)
 10. Concessió d'altes i baixes de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública i reserva d'aparcament per l'activitats de construcció.
 11. Anul.lació liquidació de taxes per obertura de rases en via pública.
 12. Concessió de subvencions a les entitats corresponents a la Regidoria de Participació Ciutadana.
 13. Concessió de subvencions a les entitats esportives.
 14. Contractació del subministrament i instal.lació d'enllumenat al passeig Mestre Alexandri.
 15. Contractació de les obres d'arranjament de camis inclosos al Pla de Prevenció d'Incendis de Cardedeu.
 16. Contractació d'assistència tècnica corresponent a l'auditoria per valorar la situació actual i actuacions necessàries per finalitzar la correcta instal.lació del subministrament dels servidors (equipament informàtic).
 17. Contractació dels treballs de neteja i desinfecció i del manteniment de control sanitaris obligatoris d'instal.lacions de titularitat municipal classificades d'alt risc.
 18. Atorgament de llicències del mercat setmanal.
 19. Concessió de llicències d'ocupació de la via pública per taules i cadires.
 20. Aprovació de la declaració de deserta de la contractació dels treballs de consultoria i assistència tècnica corresponents a la redacció del projecte executiu per a l'acondicionament d'una sala polivalent inclosa al complex de l'antiga fàbrica Tèxtil Rase de Cardedeu.
 21. Aprovació de la modificació del contracte de concessió demanial de la instal.lació fotovoltàica de l'escola Dolors Granés.
 22. Requeriment a l'empresa SEBA de deutes i crèdits amb l'Ajuntament de Cardedeu, relatius a la concessió de la instal.lació fotovoltàica de l'escola Dolors Granés.
 23. Aprovació inicial del projecte modificat de les obres de renovació de la xarxa de sanejament del carrer Angel Guimerà.
 24. Aprovació de la certificació única de les obres d'instal.lació semafòrica a l'avinguda Rei En Jaume, cruïlla amb carrer Joaquim Blume.
 25. Creació de ponències tècniques.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:09