Relació Llocs de Treball i retribucions segons categories

Any 2023

  • Retribucions personal laboral i funcionari 2023
  • Relacions lloc de treball 2023

Any 2022

  • Retribucions personal laboral i funcionari 2022
  • Relacions lloc de treball 2022

Any 2021

L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 25 de març de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu. Havent transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord inicial ha esdevingut definitiu, quedant la Relació de Llocs de Treball d’acord amb el següent quadre

Any 2020

 

Darrera actualització: 29.01.2024 | 14:30
Darrera actualització: 29.01.2024 | 14:30