Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 31 de maig de 2007, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 30 d'agost de 2007.

El model de poble i territori que fixa el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM) es basa en el respecte per l'entorn natural, la protecció d'elements d'interès arquitectònic i paisatgístic, i l'adopció de les mesures de menor impacte ambiental. A més, dota la població dels equipaments necessaris, garantint l'accés a un habitatge digne i a uns preus assequibles, incrementant les àrees d'activitat econòmica i conferint a les existents una transformació de més qualitat i valor.

El POUM aprovat provisionalment el juliol de 2004 fixava un sostre de 24.000 habitants per a l'any 2023. Ara aquesta xifra pot augmentar fins a uns 3.000 habitants més amb la incorporació de l'habitatge social que era quasi inexistent en l'anterior aprovació, i que el POUM en vigor fixa en més de 1.300. En qualsevol cas, però, aquesta és un sostre poblacional que s'hi arribaria en el suposat cas que s'urbanitzés tot el que es pot urbanitzar i es construïssin totes les parcel·les del nucli urbà amb la màxima edificabilitat que preveu el document, i que s'enderroquessin tots els habitatges amb capacitat d'ampliar-se per substituir-los per altres amb més alçària.

Darrera actualització: 26.06.2017 | 10:03