Període mig de pagament

En aquest apartat trobareu informació del període mig de pagament a proveïdors per trimestre. 

Un cop entra la factura al registre de l'Ajuntament, la llei fixa 30 dies per aprovar-la i 30 dies més per pagar-la. Els dies del període mig de pagament compten a partir dels 30 dies següents del registre de la factura a la comptabilitat. 

La publicació del període mig de pagament és obligatori pels ajuntaments i està regulat per llei: 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Disposició transitòria única. Publicació del període mitjà de pagament a proveïdors en comunitats autònomes i corporacions locals. Mentre no es produeixi la modificació de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats autònomes i les corporacions locals incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per a la publicació i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada mes al seu portal web, la informació a què es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de corporacions locals publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques aquesta informació referida a cada trimestre l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d'aquest trimestre. La primera publicació mensual de la informació que preveu aquest Reial decret tindrà lloc al mes d'octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la primera publicació trimestral serà al mes d'octubre de 2014 referida al trimestre anterior.

Darrera actualització: 26.06.2017 | 10:46