Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 28 d'octubre, a les 18.30 h 

Dilluns, 25 d'octubre de 2021 a les 14:00

La sessió del Ple municipal també es es podrà seguir en directe pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu 

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº8 /2021 del Ple municipal, corresponent a la sessió del dia 30/09/2021

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 21/10/2021:
2. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)   
3. Aprovació modificació relació llocs de treball - octubre 2021  
4. Aprovació provisional del text refós en relació amb la modificació de les fitxes dels bens E-51 i E-54, del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC)  
5. Aprovació dels preus públics del Servei Local de Teleassistència   
6. Creació de la Comissió ciutadana general de Cardedeu 

II. MOCIONS:
7. Moció d'adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d'acció contra el soroll. Fases I i II. Àrea núm. 3 zona est, Barcelona i Tarragona que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb l'adhesió dels grups municipals del Partit Socialista (PSC), de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Junts per Catalunya (JUNTS), Gent pel Canvi (GpC) i En Comú Podem (ECP).   

III. PART DE CONTROL:
8. Ratificació de l'acord adoptat a la Junta de Govern Local del dia 07/10/2021, aprovatori de la substitució dels membres que integren la Comissió de Patrimoni   
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 35 a 38/2021.   
10. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia, núm. 2021/900 al 2021/1003    

11. Informacions diverses.
12. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.10.2021 | 09:43