Cardedeu aprova un pressupost de 25.035.000 per l’any 2023

Dimecres, 2 de novembre de 2022 a les 10:00

El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació amb 10 vots a favor (ERC+CUP+ECP) i 6 en contra (PSC+Junts+C’s).

El pressupost de 2023 és de 25.035.000 euros, un 9,28 % superior al d’enguany, que és de 22.909.300 euros. En la mateixa sessió plenària s’han aprovat les ordenances fiscals. Tot i que no és una pràctica habitual, s’ha volgut tractar conjuntament perquè és més il·lustradora del context global de gestió de cabals públics.

Pel que fa als ingressos i, en concret, als impostos directes, l’Impost de Béns Immobles (IBI) augmentarà un 3,5 %, un terç de l’estimació de l’IPC anual. El mateix increment tindrà la taxa de recollida d’escombraries, tot i la recuperació de part del cost del servei pels bons resultats de recollida selectiva amb la implantació del porta a porta, ja que ha augmentat el cost del servei per part del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. A més, es calcula obtenir un augment de 750.000 euros en ingressos provinents de transferències de l’Estat (participació en tributs) i de la Generalitat (per la gratuïtat de l’Infantil 2 en escoles bressol). El pressupost preveu també un lleuger augment de l’activitat immobiliària i, en concret, dels ingressos per l’impost de construccions i obres, i de les plusvàlues municipals.

Quant a les despeses, el capítol de personal representa un 32 %, en percentatge igual que l’any passat, tot i que en números absoluts s’incrementa en mig milió d’euros com a conseqüència de l’increment salarial dels empleats públics, la incorporació de dues noves places en la plantilla i la prolongació de la jornada laboral dels agents de la policia local. 

Les despeses en béns corrents i serveis augmenten per quatre motius principals: en primer lloc, per l’increment del cost de l’energia, que impacta en el pressupost amb un augment de 750.000 €; segon, per les millores aplicades en el porta a porta amb la recollida extra de la zona groga, amb un increment de 500.000€, previsiblement compensats pels majors ingressos per una bona recollida selectiva i retorn de canons; tercer, per l’aposta d’increment de 200.000 € més en neteja viària (en total, 727.000 €); i, finalment, el canvi recent de model de gestió del servei d’escoles bressol suposa que les despeses del servei es facturin en el pressupost municipal, tot i que es veu compensat per ingressos de preus públic en tarifació social i per la subvenció de la Generalitat de Catalunya.

També destaca l’increment de les partides socials, amb més dotació per ajuts a famílies vulnerables; l’increment pressupostari per a beques menjadors, intervenció socioeducativa i suport a l’estudi; i augment de les partides culturals per les necessitats d’entitat i associacions.

Les inversions programades són diverses, entre les quals l’increment de dotació pel manteniment de carrers i voreres, i actuacions de mobilitat, i per la millora dels jocs infantils en parcs i places. També són significatives les dotacions per executar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius, per acabar l’adequació de la fàbrica de Cultura Textil Rase, i la millora de l’accessibilitat i la climatització de l’escola bressol Can Serra (instal·lació ascensor i aparells de climatització). El pressupost també contempla diferents partides per fer inversions fotovoltaiques, enguany a l’escola Les Aigües, i per seguir millorant l’enllumenat públic. 

Pel que fa a l’empresa pública C10 Serveis i manteniments, el seu pressupost és de prop de 2.500.000 euros. Per a aquest 2023 augmenten les partides destinades a personal i subministres i no es preveuen noves internalitzacions. Amb la inclusió de l’empresa pública C10 el pressupost consolidat ascendeix a 27’5 milions d’euros.

En el decurs del Ple, les intervencions de l’oposició han fet menció en la inoportunitat d’augmentar la pressió fiscal, en contraposició amb la postura del govern de la necessitat de dotar correctament els serveis púbics, així com la consideració positiva de la pressió fiscal si la fiscalitat és justa i redistributiva.

Durant el debat, s’ha parlat de l’emergència energètica i els costos associats, i de l’augment de l’IPC en els augments salarials i de les contractacions. L’alcalde ha explicat que totes les àrees estan treballant en un pla de reducció dràstica dels consums de diversos serveis i des de diferents vessants: canvis a leds de l’enllumenat, instal·lacions fotovoltaiques, reduccions de temperatures ambient dins els equipaments, i protocols de bones pràctiques. Tot plegat per evitar traslladar a la ciutadania l’important increment de la despesa energètica dels serveis municipals.

Finalment es va deixar constància de la bona salut financera de l’ens i del superàvit pressupostari.

Darrera actualització: 02.11.2022 | 13:35