Aquest dijous 27 d'abril, Ple municipal ordinari

Dimarts, 25 d'abril de 2017 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 27 d'abril de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 3/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 30/03/2017.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 20 d'abril de 2017:

2. Autorització compatibilitat del funcionari JDG.

3. Aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22.

4. Resolució de les al·legacions derivades de les incorporacions de les prescripcions fixades per la CTUB, respecte la modificació puntual de POUM al sector 19 Dr. Klein, i trametre-la per a la seva aprovació definitiva.

5. Modificació de l'ordenança municipal reguladora de tinença d'animals en motiu de les al·legacions rebudes en el període d'exposició pública

6. Aprovació inicial de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal)

7. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la via pública: parades annexes al mercat municipal (art. 24)

8. Aprovació inicial del nou reglament del mercat municipal

9. Resolució per l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa de Municipis per l'Economia social i solidària.

II.PART DE CONTROL:

10. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local de la núm. 11 a la 14/2017.

11. Donar compte dels decrets d'Alcaldia

12. Informacions diverses

13. Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.03.2018 | 12:39