Aquest dijous 26 de juliol, Ple municipal ordinari

Dilluns, 23 de juliol de 2018 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 de juliol de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió núm. 6/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 28/06/2018

Assumptes dictaminats a la Comissió Informativa del 19/07/2018:
2. Aprovació modificació de la plantilla de personal.
3. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles.
4. Liquidació concessió administrativa Gestió serveis esportius IGE BCN, S.L.
5. Aprovació modificació crèdit 03/2018 credit extraordinari i sumplement de crèdit.
6. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.
7. Moció per a la defensa dels drets del poble palestí, que presenta el grup municipal de la CUP

Assumptes no dictaminats per la Comissió Informativa:
8. Bonificació 95% ICIO obra instal·lació de mòdul prefabricat a l'IES Arquitecte Manel Raspall 
9. Proposta "Nomenar plaça de l'1 d'Octubre a l'espai públic obert situat al nord del carrer Llinars" entre els carrers Mare de Déu del Pilar i l'av. Jaume Campmajor.

II.PART DE CONTROL:

10. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2017.
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 23/2018 a nº 26/2018
12. Donar compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 458 al 552 
13. Informacions diverses.
14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 06.09.2018 | 13:43