Ajuts per al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys

Dijous, 18 d’abril de 2024

Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de maig

Ja és obert el termini per a sol·licitar ajuts per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones que tinguin entre 36 i 64 anys a data 26/2/2024 i que siguin titulars del contracte. Per accedir-hi, cal estar-hi empadronat i que sigui el domicili permanent.

En el cas de Cardedeu, l’import màxim del lloguer de l’habitatge ha de ser de 900 euros i de 450 euros, quan es tracti d’habitació.

Pel que fa a nivell d’ingressos, es tenen en compte els de l’exercici de l’any 2022 i cal que la unitat de convivència no sobrepassi els 24.301,58 euros.

L’import de la subvenció pot oscil·lar entre el 20 i el 40% del preu del lloguer, en funció dels ingressos, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals.

Les sol·licituds es poden presentar fins a les 14 h del dia 10 de maig, prioritàriament per mitjans digitals, a l’apartat de tràmits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Presencialment, es pot presentar, amb cita prèvia, a l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental. L’oficina també ha habilitat una línia telefònica per atendre qüestions al respecte: 93 465 50 83 a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat

Per a qualsevol dubte sobre el tràmit, també us podeu adreçar al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Cardedeu, trucant al 93 844 41 40 o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: habitatge@cardedeu.cat

MÉS INFORMACIÓ

 • Quina és la finalitat d’aquest programa d’ajuts?

Facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a sectors de població en risc d’exclusió social.

 • Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia  el 15 d’abril de 2024 a les 09:00h i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00h, ambdós inclosos.

 • Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

Aquestes subvencions es destinen a les persones entre 36 i 64 anys que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 • Quins requisits s’han de complir?

S’han de complir TOTS els requisits següents:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 a 64 anys.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat en el moment de presentar la sol·licitud.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge superior a 900€ per a la demarcació de Barcelona. Quan es tracti d’una habitació el preu no pot superior a 450€ per a la demarcació de Barcelona.
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 11. Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
 • Quin és l’import màxim d’aquest ajut?

L'import de la subvenció serà del 20% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. Serà del 30% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats. Serà del 40% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan l'import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat.

S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2024 i la data en que s’acaba el termini de presentació de les sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2024, inclòs.

 • Quines són les incompatibilitats d’aquesta subvenció?

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

 • Qui no pot ser perceptor d’aquesta subvenció?
 1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 3. Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros, amb les excepcions establertes a les bases.
 4. Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds es poden presentar a:

 1. Preferentment, a través de mitjans electrònics a la web de la Generalitat de Catalunya, a través d’aquest enllaç.
 2. Presencialment, a les Oficines locals d’habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita previa. Per sol·licitar cita podeu trucat al telèfons 938600708 – 667992135 o a través d’aquest enllaç.

Per a qualsevol dubte sobre el tràmit, us podeu adreçar al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Cardedeu, trucant al 938444140 o mitjançant correu electrònic a la següent adreça habitatge@cardedeu.cat

Per a més informació:

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús. gencat.cat

 

Darrera actualització: 18.04.2024 | 15:11