Ple ordinari 27 juliol 2017

Dilluns, 23 d'octubre de 2017 a les 13.00 h

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 6/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 29/06/2017.

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 20/07/2017:

2. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge/ssa de pau substitut de Cardedeu

3. Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2017. Suplement de crèdit.

4. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, referent a les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22.

5. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa

6. Modificació relació de llocs de treball

7. Aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals

8. Aprovació definitiva del redactat de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal)

9. Aprovació definitiva del redactat del nou reglament del mercat municipal de Cardedeu.

10. Aprovació de la proposta festes locals per a l'any 2018

11. Canvi nom del CECUCA a Teatre Auditori de Cardedeu.

12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017

II.PART DE CONTROL:

13. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local

14. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 479 al 592

15. Donar compte de l'informe de la tresoreria municipal, relatiu a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (primer i segon trimestre 2017)

16. Donar compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2016.

17. Informacions diverses.

18. Precs i preguntes.

19. Renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Glòria Pascual Molina.

Darrera actualització: 21.03.2019 | 10:30