Nova Ordenança General Municipal de Circulació de Vehicles de Cardedeu

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 09:40

El text regula, entre d’altres, l’ús i la circulació dels patinets elèctrics

Regular l’ús i la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (patinets elèctrics...); adequar l’ordenança als nous canvis de limitació de velocitat; donar més protecció als usuaris més vulnerables: i reduir el nombre d’accidents i les seves conseqüències són els objectius de la nova Ordenança General Municipal de Circulació de Vehicles de Cardedeu, que ha entrat en vigor recentment.

Alguns dels punts destacats que recull la normativa són els següents:

Pel que fa als Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

 • No podran circular mai a velocitats superiors als 25 km/h.
 • Hauran de circular per la calçada i pels carrils bici. No podran fer-ho per les travessies, ni per les voreres.
 • De la mateixa manera que les bicicletes, podran circular per les zones de prioritat invertida i per les illes de vianants, sempre respectant la prioritat dels vianants i adequant la seva velocitat a la d’aquests últims.
 • S’autoritza la seva conducció a partir dels catorze anys.
 • Són vehicles unipersonals. No està permès portar un acompanyant.
 • Els seus usuaris hauran de portar sempre casc.

Pel que fa als VMP i les bicicletes

 • Els conductors hauran d’indicar les aturades i canvis de trajectòria.
 • En cap cas es permetrà que siguin arrossegats per altres vehicles.
 • No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte.
 • Els conductors no podran circular amb cascs o auriculars connectats a aparells de so o manipulant aparells de telefonia.
 • Els conductors no podran circular sota els efectes de l’alcohol i/o de substàncies prohibides, i serà obligatori sotmetre’s als test de l’alcoholèmia i/o estupefaents de conformitat amb la normativa vigent.
 • No podran estacionar lligats amb un cadenat a senyals i resta de mobiliari urbà, llevat  dels  estacionaments previstos i habilitats amb aquesta finalitat.

Pel que fa a les bicicletes

 • Es permet la circulació de bicicletes pel centre del carril en vies amb limitació de velocitat 30 km/h.
 • Es permet la circulació de bicicletes en paral·lel per vies amb limitació de velocitat 30 km/h.

Pel que fa a les persones conductores de vehicles a motor respecte a les bicicletes i VMP

 • Quan estiguin circulant darrere d’aquests, mantindran una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, sempre com a mínim de 5 metres.
 • Els avançaments respecte a aquests vehicles, es faran canviant de carril, si és possible, i deixant com a mínim un espai lateral de 1’5 metres.
 • No podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de persones usuàries d’aquests vehicles.
 • No podran fer maniobres d’assetjament que constitueixin un intent de modificació de la seva trajectòria o marxa dins del carril de circulació, com no respectar la distància de seguretat, fer llums o ús del clàxon, o altres.

Pel que fa als límits de velocitat en via urbana

 • El límit genèric de velocitat en vies urbanes és de 30 km/h per a tot tipus de vehicles. No obstant això, en vies de dos o més carrils, en travessies, o en altres vies, l’autoritat competent podrà augmentar o mantenir el límit a 40 o 50 km/h prèvia senyalització específica.
 • A les zones de prioritat invertida i a les vies urbanes que disposin de plataforma única de calçada i vorera destinades en primer lloc als vianants, tindran una limitació màxima de 20 km/h.
 • A les illes de vianants, quan la circulació de determinats vehicles estigui autoritzada, tindran una limitació màxima de 10 km/h.
Darrera actualització: 01.12.2022 | 13:16