Programa Cardedeu Coeduca

Què és?
El programa Cardedeu Coeduca és un projecte integral que incorpora la coeducació als centres educatius de bressol, primària i secundària del municipi en el termini 2016-2020. 
Coeducar significa educar incorporant la diversitat de gènere, reconeixent l’aportació social i cultural de dones i homes i integrant els valors de cura, respecte i empatia per desconstruir les condicions socials i culturals que fomenten la desigualtat, avançant cap a una societat més justa i lliure.

Quins són els objectius del Programa Cardedeu Coeduca?
•    Promoure el desenvolupament integral dels nens i les nenes més enllà dels rols tradicionals associats a la feminitat i la masculinitat.
•    Donar eines al professorat per integrar la coeducació  com a estratègia de prevenció de la violència masclista i el desenvolupament d’unes relacions més respectuoses i alliberadores. 
•    Sensibilitzar i transformar la comunitat entorn a la igualtat efectiva de gènere per fer una societat més justa i equitativa.
•    Potenciar una perspectiva positiva de la diversitat (gènere, orientació sexual, origen, etc.) en els centres educatius

Darrera actualització: 1.06.2021 | 08:43