Informes d'estrangeria

Informe d'arrelament social (INF-02)

L'informe d'arrelament social facilita l'autorització de residència a persones estrangeres que acreditin permanència continuada a Espanya durant tres anys mitjançant el padró i tinguin contracte de treball o mitjans de vida suficients. L'Ajuntament pot recomanar que s'eximeixi la persona estrangera de la necessitat de disposar d'un contracte de treball sempre que acrediti que disposa de mitjans de vida suficients.

Cal lliurar la documentació i la sol·licitud emplenada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament. Posteriorment es farà una entrevista amb els Serveis socials municipals per tal que aquests puguin trametre la proposta d'informe d'arrelament social a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.


Informe d'integració social (INF-03)

Es tracta d'un document que es pot presentar durant la tramitació dels processos de renovació de les autoritzacions de residència temporal per part d'aquelles persones estrangeres que no compleixin, o compleixin insuficientment, els requeriments previs previstos per a la renovació de les autoritzacions de residència.

El document proposta d'inserció social que l'ajuntament elabora valorarà, en la seva globalitat, el grau d'esforç d'integració realitzat per la persona sol·licitant durant la seva estada al país, mitjançant la realització de cursos socio-laborals, la participació en activitats programades i l'adquisició de competències lingüístiques bàsiques en llengües oficials de Catalunya.

Cal lliurar la documentació i la sol·licitud emplenada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament. Posteriorment es farà una entrevista amb els serveis socials municipals per tal que aquests puguin trametre la proposta d'informe d'integració social a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

 

 

Darrera actualització: 3.04.2018 | 10:29
Darrera actualització: 3.04.2018 | 10:29