JGL 17 març 2009

Del 17 de març de 2009 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació llicències urbanístiques.
 4. Aprovació del compte de gestió recaptatòria dels tributs de l'any 2008 presentada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 5. Aprovació del compte de gestió recaptatòria de les multes de l'any 2008 presentada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 6. Aprovació de la liquidació de la taxa per ocupació de via pública per obres majors amb emplaçaments al carrer Gran Via Tomàs Balvey/ c/ Lluna - c/ Girona.
 7. Ampliació del termini d'execució de la subvenció atorgada a l'Associació Letras Comprometidas.
 8. Esmena d'errada material de l'acord de la JGL del 24/02/2009, d'adjudicació provisional del contracte de gestió del servei de manteniment del verd urbà públic de Cardedeu, per a les zones 1 i 2.
 9. Aprovació de l'addenda per a l'any 2009 del conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, relatiu a la recollida del paper cartró comercial a Cardedeu.
 10. Annex de l'aprovació de les bases i convocatòria pels ajuts individuals per a l'escolarització dels nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socio-econòmiques desfavorides (curs 2008-2009) 2a convocatòria.
 11. Contractació del servei per a la reposició de l'arbrat viari públic de Cardedeu.
 12. Aprovació de l'expedient de contractació del servei de direcció d'obra i as built de les obres de reforma i ampliació de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports.
 13. Contractació del servei per a la direcció d'execució d'obra i control de qualitat de les obres de reforma i ampliació de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports.
 14. Contractació del servei per a la coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma i ampliació de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports.
 15. Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament i instal.lació del sistema de climatització de l'edifici de Can Llibre.
 16. Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament i instal.lació dels sistemes d'electricitat i aigua potable de l'edifici de Can Llibre.
 17. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de les obres de reurbanització de l'avinguda Eduard Corbella, entre l'avinguda Angel Guimerà i el carrer Bellsolar, finançada amb càrrec al fons estatal d'inversió local.
 18. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de les obres de reurbanització de l'avinguda Jaume Campmajor, entre el carrer llinars i l'avinguda Rei en Jaume, finançada amb càrrec al fons estatal d'inversió local.
 19. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de les obres de reforma de la teulada, fals sostre i instal.lacions de la Sala Sarau de Cardedeu, finançada amb càrrec al fons estatal d'inversió local.
 20. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de les obres d'ordenació del parc la Serreta, finançada amb càrrec al fons estatal d'inversió local.
 21. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de les obres de reforma i ampliació de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports.
 22. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional de les obres de rehabilitació i reforma de l'edifici de l'antiga fàbrica "Can Borràs".
 23. Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:27