|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 23 de març de 2015

Aquest dijous 26 de març, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el 26 de març, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Acta de la sessió nº 2/2015, corresponent al Ple ordinari del 26/02/2015.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 19/03/2015:
2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 1/2015.
3. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 2/2015.
4. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2015
5. Aprovació de la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET.
6. Aprovació de la separació d'un expedient relatiu a la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu i al Pla de millora urbana 24 del carrer Mogent, del terme municipal de Cardedeu, i configuració de dos nous expedients referents a les figures de planejament esmentades
7. Aprovació de la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la Convivència Ciutadana de Cardedeu.
8. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu.
9. Aprovació inicial de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Cardedeu.

Propostes no dictaminades a la Comissió informativa:
10. Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC, CUP, ICV-EUiA, GPC-FIC i ERC-AI, de suport a la celebració de la XXXIV trobada nacional de trabucaires a Cardedeu l'any 2016.

II.PART DE CONTROL:

11. Donar compte de decrets d'alcaldia.
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 7 a la 10, corresponents al dies 23 de febrer, 2, 9 i 16 de març de 2015.
13. Donar compte de la petició dels informes preceptius sobre l'exercici d'una competència diferent a la pròpia o a la atribuïda per delegació en aplicació de l'art 7.4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, modificada per la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local per a la creació de l'escola municipal de dansa de Cardedeu.

14. Informacions diverses.
15. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: