|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 3 de desembre de 2013

Acords del Ple ordinari del 28 de novembre de 2013

1. Aprovació de l'acta nº 5/2013, ple ordinari del dia 26/09/2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 26 de setembre de 2013.

2. Aprovació de l'acta nº 6/2013, ple extraordinari del dia 30/10/2013.
Aprovació de l'acta del Ple de 30 d'octubre de 2013.

3. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

4. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2013.
Primer.- Aprovar la gestió del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2013, de la qual resulta una població de 17.577 habitants.

La proposta s'aprova per assentiment.

5. Nomenament de representant a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
Primer.- Nomenar com a representant de l'Ajuntament de Cardedeu, a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, al Sr. Joan Josep Pinós Martín.
Segon.- Notificar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, un del PP i GpC, i les abstencions de PSC, CUP, ICV i ERC.

6. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'acord de la derogació del Reglament i extinció del Registre de parelles consensuals de l'Ajuntament de Cardedeu.
Proposta refusada.
Vots a favor: CiU, un del PP. Vots en contra: PSC, CUP, ICV, GpC i ERC

7. Aprovació provisional del Text refós del Pla Especial Riera de Vallforners
Primer.- Aprovar provisionalment el Text refós del Pla Especial Urbanístic de la Riera de Vallforners.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats en l'expedient.
Tercer.- Remetre el Pla Especial Urbanístic Riera de Vallforners a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.

El punt s'aprova amb els vots a favor de CiU, un del PP, PSC, ICV, GpC i ERC, i les abstencions de CUP.

8. Dictamen relatiu a la proposta de revisió de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable al municipi de Cardedeu.
Primer.- Mantenir les tarifes vigents i desestimar, d'acord amb l'informe del Cap de Serveis Econòmics emès el 21/11/2013, la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei municipal d'abastament d'aigua potable prestat en règim de concessió per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A..
Segon.- Notificar a la Comissió de Preus de Catalunya aquesta resolució, als efectes que s'estimin oportuns d'acord amb l'art. 6.2 de la Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
Tercer.- Notificar a Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. del contingut del present Acord.

La proposta s'aprova per assentiment.

Propostes presentades pels grups municipals:

9.1. Proposta de moció que presenta el grup municipal d'ERC-acord independentista, en defensa de RTVV.
Primer.- Manifestar el més ferm rebuig de l'Ajuntament de Cardedeu al tancament de RTVV per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la Generalitat, Alberto Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una sortida negociada per al manteniment de radiotelevisió valenciana.
Tercer.- Exigir que la nova RTVV sigui allò per al que va ser creada, una veritable TV pública, independent, plural i en valencià.
Quart.- Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència de la Generalitat Valenciana.

La moció s'aprova amb els vots a favor de CiU, PSC, CUP, ICV, GpC i ERC, i en contra d'un del PP.

9.2. Proposta de moció que presenta el grup municipal del PP, sobre la doctrina Parot.
Proposta refusada.
Vots a favor: un del PP i GpC. Vots en contra: CiU, PSC, CUP, ICV i ERC.

9.3. Proposta de moció que presenta el grup municipal de la CUP de Cardedeu, de rebuig al projecte de Llei de l'avortament del Govern espanyol.
Primer.- El rebuig de qualsevol llei que ataqui la llibertat de la dona i la desempari. Per tant, el rebuig de qualsevol condició que inclogui la nova llei que no doni suport al principi del dret a un avortament lliure i gratuït.
Segon.- El rebuig de qualsevol llei, com la nova llei de reproducció assistida, que rescindeixi el dret a algunes dones (concretament, dones lesbianes i solteres) a ser assistides per la sanitat pública en qüestions no mèdiques.
Tercer.- En cas d'aprovació de la llei, la creació d'un servei de dones per assessorar sobre la interrupció de l'embaràs a l'estranger, amb contactes per trobar clíniques de confiança, per poder vetllar per la salut, el benestar i la seguretat de les ciutadanes.
Quart.- Oferir tota la informació necessària als habitants de Cardedeu sobre sexualitat i planificació familiar, a través de campanyes i formacions, sobretot a escoles i instituts, on es discriminalitzi l'avortament i es promogui la capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, oferint sempre una educació afectivosexual oberta i sense prejudicis que advoqui per una sexualitat segura sense finalitats reproductives i promovent, per tant, l'ús d'anticonceptius.

La moció s'aprova amb 3 vots a favor de CiU, PSC, CUP, ICV, GpC i ERC, en contra de PP i 3 abstencions de CiU.

9.4. Proposta de moció que presenten els grups municipal de CUP, ERC i ICV per l'aclariment dels fets entorn la repintada del Mural independentista de Cardedeu i les multes i denúncies al moviment independentista de Cardedeu.
Proposta refusada.
Vots a favor: PSC, CUP, ICV i ERC. Vots en contra: CiU, un del PP, GpC.
Es desestima la moció en segona votació pel vot de qualitat de l'alcaldessa.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: