|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Divendres, 1 de juliol de 2016

Acords del Ple ordinari de 30 de juny de 2016

1. Acta de la sessió nº 5/2016, corresponent al ple ordinari del dia 26/05/2016.
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació modificació pressupostària nº 5/2016. Crèdit extraordinari.
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 05/2016 crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2016, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 10 (5 ERC, 4 CUP i 1 GpC)
Vots en contra: 5 (2 CiU, 2 PSC i 1 PP)

3. Aprovació modificació pressupostaria 06/2016 suplement de crèdit
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 06/2016 suplement de crèdit, en el pressupost municipal de 2016, segons consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 2 PSC, 1 GpC i 1 PP)

4. Rectificació errades materials en aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 2016
Primer.- Rectificar les errades materials en les aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses del vigent pressupost, segons consta a l'expedient.
Segon.- El present acord serà executiu una vegada s'adopti sense necessitat de publicació en el Butlletí oficial en no tenir afectació.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 2 PSC, 1 GpC i 1 PP)

5. Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu amb la Societat Clece, S.A. amb N.I.F. nº A-80364243, fins el pròxim 31 de desembre de 2016, sens perjudici de la possibilitat d'aprovació d'eventuals pròrrogues amb posterioritat al 31 de desembre de 2016 i fins un termini màxim de 2 anys.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 221.393,94 euros a l'aplicació pressupostària nº 15101/22700 d'acord amb la següent anualitat:
Any 2016 - Import: 221.393,94 euros - Aplicació 15101/22700
Tercer.- Advertir a l'adjudicatària que en el moment de presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en format electrònic. Per la seva tramitació en el web de l'Ajuntament trobaran tota la informació al respecte a http//www.cardedeu.cat/públic/tràmit/factura-electrònica-. El codi DIR del que disposa l'Ajuntament és L01080462. Aquest és l'únic codi que identifica tant l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la Unitat tramitadora d'aquesta entitat.
Quart.- Notificar aquest acord a l'interessat.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 2 PSC, 1 GpC i 1 PP)

6. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia.
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

7. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local núm. 19 a 26.
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: