|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 2 de febrer de 2016

Acords del Ple ordinari de 28 de gener de 2016

1. Acta de la sessió nº 15/2015, corresponent al Ple ordinari del dia 26/11/2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Modificació del nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions (Consorci per a la defensa del riu Besós i Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental).
PRIMER.- Modificar l'acord adoptat en data 30 de juliol de 2015, i nomenar com a representants de l'Ajuntament en els següents òrgans col·legiats, als regidors que tot seguit es relacionen:
1. Consorci per a la Defensa del Besós: JOAN MASFERRER SALA
2. Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: MARTA CORDOMÍ FORNS
SEGON.- Notificar aquests nomenaments a les diferents institucions.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els següents vots:
Vots a favor: 14 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 1 GPC, 1 PP)
Abstencions: 3 (PSC)

3. Aprovació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2016
PRIMER. - Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2016, segons criteris de la part expositiva de l'acord que consta a l'expedient.
SEGON. - Condicionar la seva execució a l'existència de crèdit pressupostari en el pressupost 2016.
TERCER. - Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

4. Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública
PRIMER.- Acordar l'aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu, de conformitat amb les modificacions proposades en l'informe efectuat per l'inspector d'obres i via pública de data 14 de gener de 2016, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.
SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC)
Vots en contra: 1 (GPC)
Abstencions: 1 (PP)


5. Aprovació provisional de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del Quart Cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu.
PRIMER.- Assumir el contingut de l'informe de data 24 de desembre de 2015, emès per l'arquitecte municipal, amb el que s'informen les al·legacions presentades per la Junta de Compensació del Marital en data 16 de desembre de 2015 i RE 12673, contra l'aprovació inicial de la Modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu, i en virtut del qual aquestes queden informades de la manera que consta a l'expedient.
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu
TERCER.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, la Modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu per tal que, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Notificar l'adopció dels anteriors acords i l'informe de data 24 de desembre de 2015, redactat per l'arquitecte municipal, a la Junta de Compensació del Marital.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

6. Canvi de l'hora de celebració del Ple ordinari a celebrar el dia 25 de febrer de 2016.
PRIMER.- Establir com a hora de celebració del Ple ordinari del mes de febrer les 16.00 hores.
SEGON.- Notificar el present acord al Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH)

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els següents vots:
Vots a favor: 17 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 3 PSC, 1 GPC i 1 PP)

7. Desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2016.
PRIMER.- Assumir el contingut dels informes que es relacionen en l'expedient i per tant desestimar l'al·legació presentada amb registre d'entrada núm. 482 contra el Pressupost Municipal i la Plantilla de personal per l'any 2016.
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal i la Plantilla de Personal per l'any 2016.
TERCER.- Efectuar les publicacions i notificacions que s'escaiguin.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots següents:
Vots a favor: 11 (4 ERC, 4 CUP, 3 CiU)
Vots en contra: 1 (GPC)
Abstencions: 3 (2 PSC, PP)

8. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 41 a 48/2015 i 1/2016.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de la número 41 a la 45 de 2015 i 1 de 2016.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: