|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 31 de març de 2015

Acords del Ple ordinari de 26 de març de 2015

1. Acta de la sessió nº 2/2015, corresponent al Ple ordinari del 26/02/2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 1/2015.
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2015 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 117.342,59 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'expedient.
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2015, d'acord amb el quadre expressat a l'expedient.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els vots:
Vots a favor: 6 (CIU)
Abstencions: 10 (3 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

3. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 2/2015.
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2015 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 29.449,98 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'expedient.
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2015, d'acord amb el quadre expressat a l'expedient.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els vots:
Vots a favor: 6 (CIU)
Abstencions: 11 (4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

4. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2015
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2015, segons criteris de la part expositiva de l'expedient
Segon.- Condicionar la seva execució a l'existència de crèdit pressupostari en el pressupost 2015.
Tercer.- Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots:
Vots a favor: 12 (6 CIU, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 ERC)
Abstencions: 5 (4 PSC i 1 GpC)

5. Aprovació de la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET.
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per l'Assemblea General del mateix en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats a l'expedient.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d'un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d'edictes de l'entitat.
Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.
Quart.- Considerar definitivament aprovat l'expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET pel cas que durant el període d'informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci LOCALRET per tal que, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d'aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d'audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA ABSOLUTA, amb els següents vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC i 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 CUP)

6. Aprovació de la separació d'un expedient relatiu a la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu i al Pla de millora urbana 24 del carrer Mogent, del terme municipal de Cardedeu, i configuració de dos nous expedients referents a les figures de planejament esmentades
Primer.- Separar i configurar en dos expedients independents la Modificació Puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu i el Pla de Millora Urbana 24 del Carrer Mogent, del municipi de Cardedeu, per tal de donar compliment al requeriment de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 1 d'agost de 2014.
Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb l'anterior acord, els documents de la Modificació Puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, així com els documents del Pla de Millora Urbana 24 del Carrer Mogent, del municipi de Cardedeu, per tal que, si s'escau, i d'acord amb el seu requeriment de data 1 d'agost de 2014, procedeixi a l'aprovació definitiva de les dues figures de planejament.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els vots:
Vots a favor: 17 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC, 1 ERC)

7. Aprovació de la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la Convivència Ciutadana de Cardedeu.
Primer.- Desestimar l'al·legació a la totalitat de l'ordenança, en base als motius esgrimits en la part expositiva de l'expedient.
Segon.- Referent a les al·legacions i/o consideracions particulars:
1. Acceptar l'al·legació a l'article 9, sobre els drets de manifestació, expressió i participació, restant el redactat de la manera següent:
"No podran ésser objecte d'aquest dret aquelles que facin apologia, defensa i/o empara del feixisme, el racisme, la xenofòbia, el genocidi, l'homofòbia, el sexisme i qualsevol altra discriminació que atempti contra els drets humans."
2. Desestimar l'al·legació a l'article 21, sobre propaganda electoral o cívica, per evitar reiteracions, acollint-la a l'article 62.
3. Desestimar l'al·legació a l'article 33, sobre plafons municipals, per evitar reiteracions, acollint-la a l'article 62.
4. Desestimar l'al·legació a l'article 34, sobre repartiment a les bústies, per evitar reiteracions, acollint-la a l'article 62.
5. Desestimar l'al·legació a l'article 35, sobre publicitat, per evitar reiteracions, acollint-la a l'article 62.
6. Acceptar l'al·legació a l'article 62, sobre Infraccions molt greus i ampliar-la amb les mencions de les al·legacions anteriors, restant l'article modificat de la manera següent:
" 6. Tenir a l'espai públic un comportament de menyspreu als drets i la dignitat de les persones o un comportament discriminatori de contingut feixista, racista, xenòfob, homòfob, sexista o contradir la igualtat de gènere o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, agressions o conductes anàlogues, molt especialment també quan aquesta conducta tingui com objecte o s'adreci contra les persones grans, infants i persones amb discapacitat.
L'ajuntament vetllarà per evitar la difusió d'aquestes actituds per qualsevol mitjà o publicitat, ja sigui a les vies públiques, llocs d'accés públic o al repartiment a les bústies. Una vegada detectada aquesta difusió, a més de les responsabilitats generades, l'Ajuntament portarà a terme la seva retirada o neteja en el termini més breu possible en cas que el responsable no ho realitzi, essent el cost de l'actuació a càrrec d'aquest responsable."
7. Desestimar en la seva totalitat l'al·legació als articles 7 i 8, sobre menors abandonats o extraviats i protecció de menors, en base als motius esgrimits en la part expositiva d'aquests acords.
8. Desestimar en la seva totalitat l'al·legació a l'article 10, sobre Mendicitat, en base als motius esgrimits en la part expositiva d'aquests acords.
9. Desestimar en la seva totalitat l'al·legació a l'article 11, sobre Begudes alcohòliques o substàncies estupefaents a la via pública, en base als motius esgrimits en la part expositiva d'aquests acords.
10. Desestimar en la seva totalitat l'al·legació a l'article 18.2, sobre pernoctar en la via pública, en base als motius esgrimits en la part expositiva d'aquests acords.
11. Desestimar en la seva totalitat l'al·legació a l'article 63, sobre la quantia de les sancions, en base als motius esgrimits en la part expositiva d'aquests acords.
12. Desestimar en la seva totalitat l'al·legació a l'article 69 sobre les mesures substitutives de la sanció econòmica, en base als motius esgrimits en la part expositiva d'aquests acords.
Tercer.-Aprovar definitivament les modificacions de l'Ordenança Municipal Reguladora de la convivència ciutadana de Cardedeu.
Quart.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit d'informació pública i d'audiència.
Cinquè.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-los en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.
Sisè.- Comunicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria simple, amb els vots:
Vots a favor: 8 (6 CIU i 2 PP)
Vots en contra: 3 (2 CUP i 1 ICV)
Abstencions: 6 (4 PSC, 1 GpC i 1 ERC)

8. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu.
Primer.- Acordar l'aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots:
Vots a favor: 14 (6 CIU, 4 PSC, 2 PP, 1 ICV i 1 ERC)
Abstencions: 3 (2 CUP i 1 GpC)

9. Aprovació inicial de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Cardedeu.
Primer.- Acordar l'aprovació inicial de la nova ordenança tipus d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, del municipi de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada l'Ordenança de referència.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots:
Vots a favor: 9 (6 CIU, 2 PP i 1 GpC),
Vots en contra: 6 (4 PSC i 2 CUP)
Abstencions: 2 (1 ICV i 1 ERC)

10. Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC, CUP, ICV-EUiA, GPC-FIC i ERC-AI, de suport a la celebració de la XXXIV trobada nacional de trabucaires a Cardedeu l'any 2016.
Primer.- Donar suport a l'organització de la XXXIV Trobada Nacional de Trabucaires que es celebrarà a Cardedeu els dies 3, 4 i 5 de juny de 2016.
Segon.- Col·laborar amb la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya i la Colla de Trabucaires de Cardedeu per a l'organització de la Trobada Nacional; facilitant les infraestructures imprescindibles per al bon desenvolupament de les activitats programades i l'ajut econòmic necessari, condicionat a la disponibilitat pressupostària en l'exercici 2016.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la seu de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya (c/ Arquímedes, 30, 08030 Barcelona) i al Sr. Lluís Puig i Gordi, Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Plaça de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona).

Aquest acord s'ha adoptat per majoria absoluta, amb els vots:
Vots a favor: 15 (6 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 1 ICV 1 GpC i 1 ERC)
Abstencions: 2 (2 PP)

11. Donar compte de decrets d'alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 7 a la 10, corresponents al dies 23 de febrer, 2, 9 i 16 de març de 2015.
Donar compte de les actes dels dies 23 de febrer, 2, 9 i 16 de març de 2015.

13. Donar compte de la petició dels informes preceptius sobre l'exercici d'una competència diferent a la pròpia o a la atribuïda per delegació en aplicació de l'art 7.4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, modificada per la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local per a la creació de l'escola municipal de dansa de Cardedeu.
Donar compte de la petició dels informes preceptius sobre l'exercici d'una competència diferent a la pròpia o a la atribuïda per delegació en aplicació de l'art 7.4 de la llei reguladora de les bases del règim local, modificada per la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local per a la creació de l'Escola Municipal de Dansa de Cardedeu.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: