|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 29 de febrer de 2016

Acords del Ple ordinari de 25 de febrer de 2016

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple municipal del dia 23-12-2015.
L'acta va ser aprovada.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple municipal del dia 28-01-2016.
L'acta va ser aprovada.

3. Aprovació modificació pressupostària nº 1/2016 crèdit extraordinari
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 1/2016 Crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2016, segons el detall que consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.
Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 2 PSC i 1 GPC)

4. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 233.795,34 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex de l'expedient.
Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2016, d'acord amb el quadre de l'expedient.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 2 PSC i 1 GPC)

5. Modificació de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu
Primer.- Es proposa modificar els articles que consten a l'expedient.
Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Cas que no es presenti cap reclamació o al·legació l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 2 PSC i 1 GPC)

6. Compatibilitat funcionari Sr. Josep Vivancos
Primer.- Autoritzar al Sr. Josep Vivancos Monter per a l'exercici d'activitats professionals com a Economista per col·laborar en tasques d'assessorament en l'àmbit dels serveis econòmics municipals i la remunicipalització de serveis en els ajuntaments de Lliçà d'Amunt, Vilanova del Vallès i Aiguafreda, fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades d'activitat pública principal i l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local incrementada en un cinquanta per cent.
Segon.- Determinar que l'exercici de les tasques d'economista per a les què s'autoritza la compatibilitat no han d'estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l'Ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l'activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi d'intervenir per raó del càrrec públic.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.
Quart.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l'article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
Vots en contra: 1 (GpC)
Abstencions: 5 (3 CiU i 2 PSC)

7. Compatibilitat funcionària Sra. Tundra de Sanmartin
Primer.- Autoritzar la Sra. Tundra de San Martín García per a l'exercici d'activitats privades de caràcter docent en l'àmbit de la salut fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades d'activitat pública principal i l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local incrementada en un cinquanta per cent.
Segon.- Determinar que l'exercici de les tasques docents en l'àmbit de la salut per a les què s'autoritza la compatibilitat no han d'estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l'ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l'activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi d'intervenir per raó del càrrec públic.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.
Quart.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l'article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 2 PSC i 1 GPC)

8. Moció de declaració en suport a la Plataforma en defensa de l'Ebre (PDE) i a la lluita contra el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro que presenten els grups municipals d'ERC i la CUP, amb l'adhesió dels grups municipals de CiU, PSC i GPC.
1. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i oferir suport als actes que s'organitzin al municipi per difondre la seva tasca.

2. Manifestar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l'Ajuntament de Cardedeu al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre aprovat pel govern espanyol.
3. Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic.
4. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig entre falsos usuaris.
5. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre (C/Enric d'Ossó, 23 (Tortosa, 43500) i al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.

La moció s'ha aprovat per unanimitat, amb els vots següents:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU, 2 PSC i 1 GPC)

9. Moció de suport a la declaració d'inici del procés de creació de l'estat català independent en forma de república, que presenten els grups municipals d'ERC i de la CUP, amb l'adhesió del grup municipal de CIU.
Primer.- Que el Parlament de Catalunya adopti les mesures necessàries per a obrir aquest procés de desconnexió de l'Estat espanyol, d'una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Segon.- Instar al Parlament de Catalunya i al futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d'aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l'Estat espanyol, entre d'altres els descrits en l'annex de la resolució aprovada el 9 de novembre del 2015.
Tercer.- l'Ajuntament de Cardedeu es compromet a participar del procés de creació d'un estat català independent en forma de república.
Quart.- L'Ajuntament de Cardedeu es posa a disposició del Parlament de Catalunya, per garantir la creació del nou estat català i per garantir que el procés constituent sigui un èxit.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya.

La moció s'ha aprovat per majoria absoluta amb:
Vots a favor: 13 (5 ERC, 4 CUP, 3 CiU i 1 GpC)
Vots en contra: 2 (2 PSC)

10. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia.
Donar compte dels decrets d'alcaldia que consten a l'expedient.

11. Donar compte acords de la Junta de Govern Local
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: