|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 28 de novembre de 2016

Acords del Ple ordinari de 24 de novembre de 2016

1. Acta de la sessió nº 10/2016, corresponent al ple ordinari del dia 27/10/2016.
L'acta queda aprovada

2. Aprovació del pressupost 2017 i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'any 2017, que integra el de la pròpia entitat i el de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, SL", segons consta a l'expedient:
Segon
.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal, en el sentit següent segons la memòria d'alcaldia:
1.- Creació de la plaça de personal funcionari de Tresoreria d'habilitació Nacional grup A1 i sol·licitar a la Direcció General de l'Administració local la classificació de la plaça com d'habilitació nacional.
2.- Amortització de la plaça grup A1 tècnic superior personal laboral i creació de la plaça grup A2 tècnic mitjà personal laboral.
Tercer.
- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball, en el sentit següent segons la memòria d'alcaldia:
1.- Modificar el complement de destí del lloc de treball de Tresoreria que passa de 22 a 24 i sol·licitar a la Direcció General de l'Administració local la classificació del lloc de treball com d'habilitació nacional.
2.- Creació del lloc de treball de personal funcionari categoria administrativa de suport a la intervenció, serveis econòmic i tresoreria amb el complement de destinació 22 i complement específic de 6.422,36 €/any amb les funcions que consten a l'expedient.
3.- Amortitzar el lloc de treball de Psicòleg i creació del lloc de treball de tècnic/a de Serveis Personals amb el complement de destinació 22 i complement específic de 4.550,56 €/any amb les funcions que consten a l'expedient.
Quart
.- Exposar el pressupost i les modificacions de plantilla a informació pública mitjançant la inserció d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, d'acord amb el que estableix l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè
.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Sisè
.- Els efectes de la modificació de la Plantilla i de la Relació de lloc de treball pel que fa a la Tresoreria i suport a Intervenció, serveis econòmics i tresoreria, es desplegaran una vegada la Direcció General de l'Administració Local publiqui en el DOGC la classificació del lloc de treball de tresoreria habilitada.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
En contra: 6 (2 CiU, 3 PSC i 1 PP)

3. Aprovació Pla econòmic financer
Primer.- Aprovar el Pla Econòmic financer de l'Ajuntament en els termes que consten en document annex (memòria i quadre pressupostari 2015-2017) i que es considera part integrant d'aquest Acord.
Segon.- Als efectes informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC i 1 PP)

4. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2017
Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2017, segons criteris de la part expositiva de dit acord.
Segon.- Condicionar la seva execució a l'existència de crèdit pressupostari en el pressupost 2017.
Tercer.- Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC i 1 PP)

5. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2016
Primer.- Aprovar la gestió del Padró Municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2016, de la qual resulta una població de 18.210 habitants.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC i 1 PP)

6. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, clau 7 a.
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'Industria Agrupada procedent de l'antiga UASU 1 del PGOU de l'any 1984, Clau 7a.
Segon.- Traslladar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona la Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'Industria Agrupada procedent de l'antiga UASU 1 del PGOU de l'any 1984, Clau 7a, per tal què, si s'escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC i 1 PP)

7. Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals
Primer.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals que s'adjunta com a annex a la present proposta.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat:
Vots a favor: 15 (5 ERC, 4 CUP, 2 CiU, 3 PSC i 1 PP)

8. Moció de suport a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública, que presenta el grup municipal de la CUP, amb l'adhesió del grup municipal d'ERC.
1. Manifestar:
• Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i de privatització.
• Que el dret a la protesta amb accions simbòliques no violentes o delictives com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó.
• Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de Barcelona hauria de perseguir i reprimir judicialment les actuacions simbòliques si no incorren en accions violentes i es desenvolupen a través de canals pacífics.
• Que l'exercici del dret a manifestar-se en pro d'una educació pública i de qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.
• Que per aquests motius s'insta a trobar una solució mediada i a la Fiscalia a retirar les acusacions.
2. Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.
3. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, les seves famílies i amistats.
4. Instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.
5. Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària i al Grup de Suport a "Som 27 i més".

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
En contra: 4 (3 PSC i 1 PP)
Abstencions: 2 (CiU)

9. Moció en defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès, que presenta el grup municipal d'ERC, amb l'adhesió del grup municipal de la CUP
Primer.- Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de l'estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l'estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60).
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l'Estat espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya, amb el corresponent finançament per a poder executar-les.
Quart.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comptar amb l'Ajuntament de Cardedeu i a convidar a la Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès.
Cinquè.- Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar suport a aquests acords.
Sisè.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis vallesans i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 9 (5 ERC, 4 CUP)
En contra: 4 (3 PSC i 1 PP)
Abstencions: 2 (CiU)

10. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia al Ple del dia 24/11/2016.
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núms. 39 a 42/2016
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: