|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

POUM

POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu

El Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 31 de maig de 2007, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 30 d'agost de 2007.

El model de poble i territori que fixa el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM) es basa en el respecte per l'entorn natural, la protecció d'elements d'interès arquitectònic i paisatgístic, i l'adopció de les mesures de menor impacte ambiental. A més, dota la població dels equipaments necessaris, garantint l'accés a un habitatge digne i a uns preus assequibles, incrementant les àrees d'activitat econòmica i conferint a les existents una transformació de més qualitat i valor.

El POUM aprovat provisionalment el juliol de 2004 fixava un sostre de 24.000 habitants per a l'any 2023. Ara aquesta xifra pot augmentar fins a uns 3.000 habitants més amb la incorporació de l'habitatge social que era quasi inexistent en l'anterior aprovació, i que el POUM en vigor fixa en més de 1.300. En qualsevol cas, però, aquesta és un sostre poblacional que s'hi arribaria en el suposat cas que s'urbanitzés tot el que es pot urbanitzar i es construïssin totes les parcel·les del nucli urbà amb la màxima edificabilitat que preveu el document, i que s'enderroquessin tots els habitatges amb capacitat d'ampliar-se per substituir-los per altres amb més alçària.

A l'apartat Més informació podeu consultar els enllaços de:

  • Carrerer
  • Navegador cartogràfic

 

PEIR - Pla Especial d'Infraestructures de Radiocomunicació

El creixement sobtat i, de vegades, desordenat que durant els darrers anys han experimentat els serveis de radiocomunicació, en especial la telefonia mòbil, ha impulsat la proliferació d'instal·lacions en el paisatge urbà tot generant un nou tipus de sensibilització social que fa palesa la necessitat de regulació dins el sector.

El patrimoni cultural, el paisatge, els valors ambientals i el patrimoni arquitectònic de Cardedeu es poden veure perjudicats pel desplegament de les infraestructures necessàries per a l'establiment dels serveis de radiocomunicació i és pertinent l'elaboració d'un planejament derivat que els protegeixi específicament d'aquesta afectació.

L'àmbit competencial de l'administració autonòmica i local, que abasta el medi ambient, l'ordenació del paisatge urbà i la protecció de la salut, permet proporcionar, per la via d'un Pla especial d'infraestructures de radiocomunicació (PEIR) una resposta d'ordenació adequada sense perjudicar l'accés dels ciutadans als avenços tecnològics disponibles.

Als documents adjunts de la dreta podeu consultar el PEIR.

 

Estudi "El planejament general urbanístic de Cardedeu. Diagnosi i estratègies d'actuació urbanística"

L'estudi s'ha encarregat coincidint amb el desè aniversari de l'aprovació de l'actual Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i dona pautes per una futura revisió del POUM. No es tracta d'un estudi vinculant, i per tant, en el seu moment caldrà estudiar cada proposta individualment per valorar-ne la seva idoneïtat. Ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona (novembre 2017).

Es pot consultar l'estudi complet al costat d'aquestes línies.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: