|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Desenvolupament local

Diumenge, 1 d'agost de 2010

Convocatòria del Concurs d'idees per la imatge gràfica i corporativa del Mercat Municipal de Cardedeu

L'Ajuntament de Cardedeu ha convocat el Concurs d'idees per a la creació de la imatge gràfica i corporativa del mercat municipal de Cardedeu.
BASES QUE REGIRAN EL CONCURS D'IDEES PER A LA CREACIÓ DE LA IMATGE GRÀFICA I CORPORATIVA DEL MERCAT MUNICIPAL DE CARDEDEU

INTRODUCCIÓ I CONTEXT
Des de novembre de 2009 l'Ajuntament de Cardedeu gestiona directament el Mercat Municipal. El govern municipal ha assumit la concessió de la gerència que portava un operador privat, la qual cosa ha comportat una injecció de recursos econòmics i humans per intentar posar-lo al dia tant a nivell de gestió com d'infraestructura pública.

Pel que fa a l'edifici, des de febrer de 2010 s'estan duent a terme les obres de remodelació per adaptar-ne l'accessibilitat, substituir-ne la coberta i reformar-ne les instal·lacions amb la finalitat de posar al dia l'edifici, disposar-lo com a equipament amb múltiples punts i parades de venda i habilitar-lo com a espai de compra per als actuals i nous clients, alhora que modernitzar-ne part de la infraestructura per dotar-lo d'espais i serveis adequats.

Acompanyant aquest procés de reforma tant del continent com del contingut es fa necessari generar una nova imatge del mercat que s'avingui als nous cànons, normativa, hàbits de compra i format de demanda.

El mercat de Cardedeu es troba a la Ctra. Cànoves s/n, en ple centre urbà i formant part de l'eix comercial del centre, pretén ser un referent local del producte fresc, de qualitat i proximitat. En definitiva es vol recuperar el format comercial dels mercats en trama urbana tal com es va concebre i alhora erigir-se com a superfície comercial d'alimentació fresca que dinamitzi el centre comercial i urbà del municipi.

La poca activitat i moviment comercial dels darrers anys i el desconeixement entre la població i consumidors ha conformat una imatge i interès pel mercat que cal revertir. És per això que un cop recuperada la concessió, iniciades les obres de condicionament i reforma i regularitzada l'administració i gestió econòmiques, i amb el projecte sobre la taula de disposar-ne una part com a viver de parades, el servei de promoció econòmica vol dotar al nou mercat d'una imatge corporativa adient als requeriments del mercat d'alimentació fresca local.


BASES DEL CONCURS
1. Objecte:
L'objecte d'aquest concurs és premiar el disseny de la imatge gràfica que representarà el Mercat Municipal de Cardedeu.
La imatge ha de contribuir a posicionar l'equipament com a espai de referència comercial. A més del logotip la proposta constarà de la frase "Mercat Municipal de Cardedeu" que anirà a la façana principal de l'edifici, Ctra. De Cànoves, s/n, en acer inoxidable.

2. Presentació:
- Les propostes de disseny es presentaran signades amb un pseudònim que les identifiqui i es podran presentar diferents propostes per participant. Amb cada original l'autor lliurarà un sobre tancat a l'interior del qual constaran el nom, l'adreça, telèfon i adreça de correu electrònic del/la concursant. Aquest sobre s'identificarà a l'exterior amb les següents dades:
• Concurs de idees per a la creació de la imatge gràfica i corporativa del Mercat Municipal de Cardedeu.
• Pseudònim del/la concursant.
- Els participants hauran d'estar al corrent amb la Seguretat Social i Hisenda i no tenir cap deute ni tràmit pendent amb l'Ajuntament.
- S'indicarà la referència de colors (pantones i /o quatricomia)
- S'haurà de lliurar una còpia del logotip amb suport informàtic i en paper.
- Format: haurà de ser creat en format vectorial (Freehand per a PC) i amb possibilitat de ser convertit a TIFF i JPG.
- La proposta es presentarà en color, blanc/negre i negatiu.

3. Criteris de valoració de les propostes:
La valoració es centrarà en el valor artístic i simbòlic de la proposta i la qualitat i capacitat de representació del logotip.

4. Termini de presentació:
Les propostes es presentaran a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cardedeu de dilluns a divendres de 9h a 14h fins el 10 de setembre de 2010.

5. Premi:
S'estableix un premi únic per al concursant que hagi presentat la imatge seleccionada de 700€ subjectes a impostos.

6. Jurat:
El jurat estarà format per representants de les regidories de Promoció Econòmica, i Comunicació o en qui deleguin, personal tècnic i representants del Mercat Municipal, i personal designat per l'Ajuntament de Cardedeu. El jurat podrà comptar amb la col·laboració dels serveis de la Diputació de Barcelona que donen suport i/o assistència al projecte. El jurat podrà comptar amb l'assessorament del/s tècnic/s que correspongui i queda facultat per resoldre qualsevol incidència relacionada amb el present concurs. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs si, segons el seu criteri, no s'ha presentat cap treball que compleixi els objectius definits en aquestes bases.

El jurat comunicarà directament el seu veredicte a la persona guanyadora, i es farà públic com a màxim el 30 de setembre de 2010. La documentació presentada podrà ser tornada a qui ho sol·liciti durant els 15 dies següents a la publicació del veredicte.

Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i es realitzaran amb tota llibertat, tant conceptual com tècnica. L'Ajuntament es reserva els drets de reproducció del logotip guanyador sens perjudici de la seva cessió a tercers. L'empresa guanyadora cedirà en exclusiva la propietat intel·lectual de l'obra a favor de l'Ajuntament que, al seu torn, podrà protegir-la, i si s'escau, registrar-la com a marca.

El guanyador es compromet si s'escau a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar-ne els originals necessaris per a la impressió correcta.

La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cardedeu al telèfon 93 844 40 04.


Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: