Cardedeu destina 200.000 € a microcrèdits per reactivar i impulsar l’activitat de petites empreses i autònomes afectades per la Covid

Dimarts, 4 de maig de 2021 a les 11:00

Ja es poden sol·licitar els ajuts reintegrables, que seran d’un màxim de 5.000 € per persona beneficiària, amb un tipus d’interès del 0%, i un termini de devolució de 4 anys. El termini de sol·licitud finalitza el 30 de novembre o fins a exhaurir els 200.000 €.

L’Ajuntament de Cardedeu ha obert una nova línia d’ajuts en forma de microcrèdits reintegrables per facilitar la supervivència del teixit empresarial de micro i petites empreses, persones treballadores autònomes i entitats amb activitat econòmica afectades per la Covid-19. La finalitat és donar-los liquiditat per ajudar-les a reactivar i impulsar la seva activitat professional o econòmica i mantenir l’ocupació.

Ja es poden formalitzar les sol·licituds, de forma telemàtica a la Seu electrònica. Al costat d'aquestes línies hi trobareu una guia per a la tramitació telemàtica, així com guies per a omplir i signar el compte justificatiu, i per a omplir i signar la declaració responsable amb certificat digital. Per a més informació i assessorament en la tramitació de l’ajut, cal adreçar-se al CSETC a info@csetc.cat o bé al telèfon 93 844 43 02.

Poden acollir-se a la línia de microcrèdits:

  1. Les micro i petites empreses, les i els treballadors autònoms i les entitats amb activitat econòmica, amb activitat legalment establerta amb seu social a Cardedeu i constituïdes abans de l’1 de gener de 2019, que donen ocupació fins a 25 persones, i que hagin patit una reducció de la seva facturació durant l’any 2020 de més del 25% respecte a la facturació de l’any 2019, com a conseqüència de les mesures aplicades per al control sanitari de la crisi de la Covid-19.
  2. Les micro i petites empreses, les i els treballadors autònoms i les entitats amb activitat econòmica, que donen ocupació fins a 25 persones, amb activitat legalment establerta amb seu social a Cardedeu i constituïdes a partir de l’1 de gener de 2019, en ser considerades empreses de nova creació. 

Quantia i condicions dels ajuts reintegrables
La subvenció serà d’un import màxim de 5.000 € per persona beneficiària, amb les condicions següents:
● Tipus d’interès: 0%
● Termini de devolució: 4 anys a comptar a partir de la primera quota
● Quotes trimestrals a partir de l’1/06/2021 o primer trimestre a partir de l’atorgament de l’ajut. La quota trimestral és el resultat de la quantitat prestada dividida entre 16. El beneficiari podrà, voluntàriament, realitzar aportacions addicionals a l’Ajuntament per retornar l’ajuda concedida.

Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària

  • Les persones beneficiàries han de ser titulars empresarial i/o professional legalment constituïda a Cardedeu i en situació d’alta a la Segu-retat Social i al cens d’activitats econòmiques amb anterioritat a 1 de gener de 2021.
  • En cas que la persona beneficiària sigui persona física (autònom) ha d’estar en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social o Mútua professional.
  • En cas de disposar d’establiment físic o local comercial, ha de tenir la corresponent llicència o autorització d’activitat per desenvolupar-la a Cardedeu i a nom de la persona beneficiària.

Procediment de sol·licitud i documentació a presentar
Les sol·licituds s’han de presentar segons model normalitzat disponible a l'apartat “Destacats” de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cardedeu

Documentació que cal presentar:

  1. Formulari de sol·licitud, que cal omplir des del tràmit específic de la Seu electrònica “Ajuts en forma de microcrèdits reintegrables” 
  2. Declaració responsable, segons model normalitzat, signada per la persona sol·licitant, o representant legal en cas de persona jurídica.
  3. Compte justificatiu simplificat, segons model normalitzat, signat per la persona sol·licitant, o representant legal en cas de persona jurídica.

Termini de sol·licitud
La sol·licitud per acollir-se als ajuts reintegrables es podrà formalitzar fins el 30 de novembre de 2021 o fins a exhaurir la dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 12:50