La qualitat de l'aigua d'aixeta

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà, especifica els criteris de qualitat per cadascun dels paràmetres que caracteritzen la seva composició fisicoquímica i microbiològica.

Concretament, el control d'aixeta inclou els següents paràmetres:

- Paràmetres indicadors de qualitat i potabilitat bàsica : olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni, Escherichia Coli, bacteris coliformes.

- Paràmetres relacionats amb el tractament de desinfecció: clor lliure residual i combinat in situ (si s’utilitza el clor o derivats com a desinfectant).

- Paràmetres relacionats amb els materials de la instal·lació interior: coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol altre paràmetre, si se sospita que la instal·lació interior té aquest tipus de material.

- Altres paràmetres relacionats amb el mal manteniment de la instal·lació interior que puguin representar un risc per a la salut. 

El Decret estableix que l'ens local és responsable que es realitzin controls de qualitat de l’aigua en les aixetes utilitzades pels consumidors.

El Servei de Salut Pública de L’Ajuntament de Cardedeu anualment gestiona la recollida i l'anàlisi de les mostres en els punts finals de consum, segons la normativa vigent.

Els punts de mostreig 

es determinen en diferents  equipaments públics (centres administratius, educatius, esportius) i espais públics d'alta concurrència (fonts públiques).

Amb voluntat de millorar la representativitat dels punts de mostreig a partir de l’any 2021 s’inclourà 2 punts de mostreig en 2 edificis privats que ho sol·licitin, amb preferència als construïts abans de 1980. 

Podeu consultar els resultats de les analítiques d’aigua d’aixeta en l’apartat de documentació. 

Darrera actualització: 21.01.2021 | 12:44
Darrera actualització: 21.01.2021 | 12:44