Informació i normativa sobre la cria d'aus per a l'autoconsum a Catalunya

La tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars per a l'autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l'ordenació de les explotacions ramaderes i cal complir uns requisits que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat dels productes derivats.

Les explotacions per a l'autoconsum són aquelles que tenen una capacitat inferior a les 32 gallines ponedores d'ous per a l'autoconsum o que compten amb fins a 210 quilos de pes viu(any en cas d'avicultura de carn  (50-70 pollastres).

En qualsevol cas, aquestes explotacions per a l'autoconsum han d'estar inscrites al Registre d'Explotacions Ramaders de Catalunya. Contacte amb l'oficina comarcal del Vallès Oriental: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/barcelona/valles-oriental/

Podeu consultar les mesures d'higiene que s'han de complir i les de bioseguretat, al tríptic adjunt

Nota informativa sobre les mesures que han de complir les explotacions avícoles davant la situació de risc d’introducció de la IAAP

D’acord amb la resolució ARP/3320/2020, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la Influença Aviària a Catalunya, totes les explotacions ubicades a Catalunya, han  de complir les següents mesures de bioseguretat :

  1. Es prohibeix la cria conjunta d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral. A aquest efecte, es considera cria conjunta, aquells animals ubicats en un mateix local o recinte; en el cas d’aus estabulades, aquelles que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.
  2.  Es prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant, es podrà autoritzar la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que l’aliment i l’aigua de beguda de les aus de corral es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb les aus salvatges.
  3. Es prohibeix donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on hi puguin accedir aus salvatges, excepte si l’aigua es tracta per tal de garantir la inactivació de possibles virus de la influença aviària.
  4. Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per determinades d’aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.
  5.  És obligatori notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.                                         
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                                                
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.                   
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem que sospitosa d’influença aviar.             

 

 

Darrera actualització: 14.01.2021 | 11:30
Darrera actualització: 14.01.2021 | 11:30