Instal·lació de Grua Autodesplegable

Sol·licitud de llicència d'instal·lacions i ús de grua autodesplegable per a la realització d´obres o instal·lacions.

Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment

Legislació aplicable

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Com es liquida?
Es pot fer aquest pagament:

 • Directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb targeta de crèdit
 • Per transferència bancària al núm. de compte l’Ajuntament BBVA C.C núm. ES 2701826035410201722785

Quin cost té:

El que estableixen les ordenances vigents en cada moment

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica titular de l’obra.
També ho podrà fer el seu representant legal. En aquest cas cal declarar la representació amb la qual actua.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud degudament emplenada
 • Llicència d’obres o altra que expressi la necessitat d’instal·lació de la grua (si el sol·licitant en disposa)
 • 2 exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació, amb estudi geotècnic annex del terreny i plànol de situació i d’emplaçament de la grua en relació a la finca de l’obra i finques immediates, amb indicació de base d’assentament, al
 • Certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control sobre el compliment de les mesures de seguretat de la grua
 • Estudi visat de seguretat i salut de la instal·lació en concret que se sol·licita
 • Pòlissa d’assegurança amb cobertura de responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a l’obra, d’import mínim de 619.200 euros
 • Document expedit i visat pel tècnic competent, acreditatiu que assumeix el control del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l’obra
 • Fotocòpia dels butlletins de la instal·lació elèctrica provisional de la instal·lació o obra en qüestió
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica, primer i últim full del llibre de muntatge i contracte de manteniment de la grua
 • Carta de pagament de la taxa municipal (article 6.1 apartat 3.9 OM núm. 13, taxa per expedició de documents administratius)
 • DNI, NIE, passaport o permís de conduir de la persona interessada

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es tramita registrant la sol·licitud degudament emplenada, i adjuntant la documentació requerida. Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h i dijous de 9 a 19 h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Darrera actualització: 27.04.2020 | 10:23