Sol·licitud d'accés a la informació pública

La sol·licitud d'accés a la informació pública permet a les persones sol·licitar i obternir informació municipal en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.
La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Presentació telemàtica - Instància genèrica

 

Darrera actualització: 18.02.2021 | 15:22
Darrera actualització: 18.02.2021 | 15:22