Alta al padró d'habitants

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten tots els veïns i veïnes de Cardedeu. L’alta és obligada per a tota persona que fixa el seu domicili a Cardedeu i marca l'àmbit de l'exercici de determinats drets: assistència sanitària, escolarització, ajuts i subvencions del municipi, etc.

Legislació:

 • Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86, d'11 de juliol).

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

 • Llei 39/2015, de L'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del RD 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantía dels drets digitals.

 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i cèdules d'habitabilitat.

 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

- Persones majors d’edat: DNI, NIE o passaport vigent
- Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o
document d'identitat del país d'origen (el certificat NIE sempre ha d’anar acompanyat del passaport o del
document d’identitat del país d’origen).
- Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport (el certificat NIE sempre ha d’anar
acompanyat del passaport o del document d’identitat del país d’origen).
- Les persones menors d’edat han d’estar inscrites pel pare, mare o tutors legals i han de presentar el llibre de
família o el certificat de naixement i el DNI, si en tenen.
- Les persones menors d'edat estrangeres han de presentar el permís de residència o passaport i el document
acreditatiu de la identitat del pare i la mare (llibre de família o certificat de naixement).

Cal aportar:

 • Documentació acreditativa del domicili de residència que cal aportar:

  Original del document d'identitat vigent (DNI, NIE o passaport).
  Original de l'escriptura de propietat o contracte vigent de lloguer de l’habitatge.
  L’Ajuntament té la potestat d'acceptar altres documents, un cop fetes les comprovacions que consideri oportunes (subministraments de llum, aigua, etc.).

  Així mateix, el gestor municipal podrà comprovar per altres mitjans (informe de la Policia local, inspecció de servei, etc.) que realment el veí o veïna habita en aquest domicili i, si és així, inscriure’l en el Padró, seguint les instruccions de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en l’apartat 2.3.

 • Casos especials d’empadronament:

  Empadronament en un domicili on ja hi hagi empadronades altres persones: caldrà autorització per escrit d’una persona major d’edat que estigui empadronada en aquell domicili. La persona que autoritzi ha de disposar de títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge (escriptura de propietat, lloguer ...) a nom seu.

  En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de la persona empadronada: original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.

  En cas que la persona sol·licitant es vulgui inscriure en un establiment col·lectiu (residència, convent, hotel, etc.), l'autorització haurà de ser subscrita per la persona que n’exerceixi la direcció.

  Informe dels serveis socials de l’Ajuntament en els casos d’empadronaments de persones sense domicili fix, seguint les instruccions de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en l’apartat 3.3.

 • En el cas de les persones menors d'edat:

  Original i fotocòpia de llibre de família; en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti.
  Original del DNI vigent (obligatori a partir dels 14 anys).
  Original del passaport/NIE vigent, si ha nascut a l'estranger.

 • En el cas de separació legal dels pares:

  Original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.

 • En el cas de menors que s'empadronin amb un sol progenitor:

  Autorització signada de l'altre progenitor, mitjançant compareixença a les oficines de l'Ajuntament, amb l’original del document d'identitat vigent.

 • En el cas de menors que s'empadronin en un habitatge on no hi ha cap progenitor:

  Original del document de tutela o autorització dels progenitors, mitjançant compareixença a les oficines de l'Ajuntament, amb original del document d'identitat vigent.
  Quan excepcionalment no es disposi de la signatura dels dos progenitors, s’haurà d'aportar una declaració responsable, signada pel progenitor que fa la sol·licitud, de tenir la guarda i custòdia de la persona menor i la capacitat legal suficient per fer la inscripció o el canvi de domicili en el Padró municipal, així com de no trobar-se culpable en algun dels supòsits de fet previstos en els articles 103.1.c) o 158.3.c) del Codi Civil. Seguint les instruccions de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de d'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en l’apartat 2.2.1.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 9h a 19h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Darrera actualització: 6.05.2020 | 12:05