Baixa de llicències d'activitats innòcues i classificades

És la comunicació a l'Ajuntament del cessament d'una activitat, iniciada amb llicència, autorització o qualsevol tipus de comunicació prèvia a Cardedeu

Quan es pot sol·licitar?

Es pot presentar en el moment del cessament.

Legislació aplicable:

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica titular de l’activitat, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cal aportar:

  • Model normalitzat de comunicació de baixa d’activitat

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 9h a 19h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Darrera actualització: 22.04.2020 | 13:34