Baixa de gual

Donar de baixa la llicència de gual atès que ja no hi ha aprofitament amb efectes de l’exercici immediatament posterior a la data de la sol·licitud.
Al presentar la sol·licitud de baixa de gual, cal entregar la placa de gual. Si cal modificar el bordó de la vorera per deixar-lo en el seu estat original cal sol·licitar la corresponent llicència d’obra menor en el moment de sol·licitar la baixa del gual.

Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment

Legislació aplicable

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Quin cost té:

Gratuït, llevat que no sigui necessari un permís d'obres

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica titular de la llicència i propietària de l’habitatge o local a que doni accés aquestes entrades de vehicles.
També ho podrà fer el seu representant legal. En aquest cas cal declarar la representació amb la qual actua.

Cal aportar:

 • Instància degudament emplenada
 • Compliment dels requisits indicats a la sol·licitud
 • DNI, NIE, passaport o permís de conduir de la persona interessada

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es tramita registrant la sol·licitud degudament emplenada, i adjuntant la documentació requerida. Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 9h a 19h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa)

Darrera actualització: 22.04.2020 | 13:06