Col·locació de contenidors i sacs

Aquest tràmit autoritza la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic local amb:

 • Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
 • Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o provisionals, en vies públiques locals.

Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment

Legislació aplicable

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Ordenança núm. 15 - Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Com es liquida?
Es pot fer aquest pagament:

 • Directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb targeta de crèdit
 • Per transferència bancària al núm. de compte l’Ajuntament BBVA C.C núm. ES 2701826035410201722785

Quin cost té:

El que estableixen les ordenances vigents en cada moment

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica
També ho podrà fer el seu representant legal. En aquest cas cal declarar la representació amb la qual actua.

Cal aportar:

 • Instància degudament emplenada
 • Plànol de l’emplaçament amb croquis de l’àmbit a ocupar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conduir de la persona interessada

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Horari: Oficina d'Atenció Ciutadana - dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 9h a 19h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les setmanes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis i per Setmana Santa).

Darrera actualització: 5.05.2020 | 15:24